Vanhusneuvoston pöytäkirja 1/2022

  • Päätöksenteko
18.1.2022 12.48

Aika:    12.1.2022 klo 12.30-15.45
Paikka:    Teams

Kutsutut: 
Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö 
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen 
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet
Esa Yletyinen
Minna Hoffström
Marjo Eboreime
Sirkku Wallin

Kaupungin  hallituksen edustaja
Karin Cederlöf  (poissa)

Sihteeri
Maria Rysti

1.   Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

2.  Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.    Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä kohtaan muuta asiat: Voimaa vanhuuteen -ohjelma.

4.    Pöytäkirjantarkastajan valinta 

Valitaan Katri Rannisto pöytäkirjantarkastajaksi.

5.    Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot 

Helmikuun lautakuntakierroksia varten tullaan pyytämään vanhusneuvostolta lausuntoa Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelman päivityksestä ja hyvinvointikertomuksesta- ja suunnitelmasta 2022-2025.

Todetaan vanhusneuvoston antamat lausunnot:
•    Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakasmaksujen muutokset 1.1.2022 lähtien 
•    Länsi-Uudenmaan yhteisistä tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit 
•    eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen järjestöavustukset 2022

Päätös: merkittiin tiedoksi.

6.    Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelman päivitys (liite luonnos luku 8)

Päivitysluonnos on pitkälle valmis. Ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmä, joka on päivityksen ohjausryhmä, käsitteli päivitystä 10.1.2022 kokouksessaan. 
Käytiin läpi espoolaisten näkemyksiä hyvästä ikääntymisestä (luku 4), visio (luku 7) ja periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet (luku 8. Luvut 1-6 ovat pitkälti faktatietoa ja päivitetty virkamiesten toimesta. Vanhusneuvosto antoi evästyksiään. 

Päätös: Merkittiin päivitysluonnos ja vanhusneuvoston evästykset tiedoksi. Luvut 9 ja 10 lähetetään sähköpostilla vanhusneuvoston jäsenille kommenteille.

7.    Eläkeläisyhdistysten kokoontumistila-asioita 

Espoon kaupunki tukee eläkeläisyhdistysten toimintaa ikääntyneiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarjoamalla kokoontumistiloja säännöllisiin jäsentapaamisiin. Ensisijaisesti kokoontumistiloja tarjotaan kaupungin käytössä olevista kiinteistöistä. Koronarajoitukset ja remontit ovat hankaloittaneet yhdistysten jäsentapaamisia. 
Käydään läpi ajankohtaista tilannetta. 

Päätös: siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

8.    Toimialojen ja konsernihallinnon ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta (a noin 5-10 min keskusteluineen) 

8.1    Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala Minna Hoffström 

Espoon koronatilanne on huonontunut nopeasti ja vaikuttaa myös palveluihin. Espoon sairaalaan on tarkoitus avata uusi korona -kohorttiyksikkö. Muista sosiaali- ja terveyspalveluista on siirtynyt henkilöstöä vanhusten palveluihin. Siirtoviivemaksut ovat kasvaneet marras -joulukuussa, kun erikoissairaanhoidosta ei ole saatu potilaita siirtymään Espoon sairaalaan. Kotihoidossa on koronapositiivisia ja altistuneita asiakkaita ja työntekijöitä. On laadittu tiedote vanhusten palvelujen tilanteesta ja sen vaikutuksista palveluihin. Pitkäaikaishoidossa on 13 hoivakodissa yhteensä 66 koronaa sairastavaa asukasta. Lyhytaikaishoitoa joudutaan supistamaan. Aluevaalit alkoivat ja äänestysmahdollisuutta pitää tarjota mm. hoivakodeissa ja sairaalassa. Palvelukeskukset ovat suljettuina helmikuun loppuun asti.
Terveysasemilla on jouduttu siirtymään ns. kesävalmiuteen, joka tarkoittaa esimerkiksi, että kiireetöntä palvelua joudutaan vähentämään. Henkilöstö on kovilla kaikissa palveluissa.

Käsittelystä: osa koronapotilaista on rokotettuja, teholla olevista suurin osa on rokottamattomia.

8.2    Konsernihallinto/ Marjo Eboreime 

Konsernihallinnossa valmistellaan tukipalveluista hyvinvointialueelle siirtyviä tehtäviä. 
Marjo Eboreime valmistelee asiointipisteisiin liittyvän esityksen seuraavaan kokoukseen.

8.3    Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin

Käytiin läpi kaupunkiympäristön toimialan kehityshankkeita vuosille 2022 - 2023. Näitä ovat mm. kaupunkiradan suunnittelu, espoolaistentalo, Espoonlahden bussiterminaali ja Lippulaivan kirjastopalvelut, Espoonlahden ja Tapiolan uimahallien peruskorjaukset ja Kivenlahden metrokeskus. 

8.4    Kasvun ja oppimisen toimiala Esa Yletyinen

Aikuisten sisäliikunta on suljettu pahentuneen pandemiatilanteen vuoksi. Ulkoliikuntaryhmät toimivat terveysturvallisesti ja ryhmiä lisätään. Liikuntatallenteita, kuten tuolijumppaa, on katsottavissa kaupungin internet -sivuilta linkki .

Käsittelystä: toivotaan paperista versiota liikuntamahdollisuuksista.

9.    Muut asiat

Voimaa vanhuuteen -ohjelma
Espoo on mukana ohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan liikuntapalvelujen ja vanhusten palvelujen yhteistyönä.

Kevään 2022 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):
9.2.2022    (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
9.3.2022    (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
6.4.2022    (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo)

Sykettä Syksyyn -juhla: 2.10.2022

10.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Olli Männikkö                Maria Rysti
puheenjohtaja                sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja
Katri Rannisto