Tarkastuslautakunnan arviointi Espoo-tarinan toteuttamisesta

  • Päätöksenteko
Julkaistu: 7.6.2021 11.58

Valtuustokauden tavoitteista on johdettu vuosittaiset sitovat tulostavoitteet. Sitovista tulostavoitteista on tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuustokaudella kokonaan toteutunut vuosittain alle puolet.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Valtuustokauden tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty useita kehittämistoimenpiteitä, mutta tavoitteiden kokonaistoteutumista on saatujen selvitysten perusteella osin vaikea arvioida. Osa valtuustokauden tavoitteista on verrattain laajoja ja tavoitteita sekä toimenpiteitä on asetettu suuri määrä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tärkeimpien valtuusto-kauden tavoitteiden toteuttamisen seuranta jäntevöityisi, mikäli valtuustoon nähden sitovia tavoitteita asetettaisiin jatkossa vähemmän.

Asetetut sitovat tulostavoitteet ovat toteutuneet vuosi toisensa jälkeen huonosti. Uuden val-tuustokauden alkaessa tulostavoitteiden ja niiden mittareiden asettamista sekä asetettavien tavoitteiden määrää on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tarkasteltava uudelleen. Tulostavoitteiden tulee olla haastavia ja mitattavia sekä toimintaa tukevia. Samanaikaisesti asetettavien tavoitteiden tulee olla realistisesti arvioituna toteutettavissa käytettävissä olevin keinoin.

Valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on huomioitu se, että johtuen vuoden 2020 keväällä alkaneesta koronapandemiasta osassa tavoitteista tavoitteen toteuttami-sen hyvä kehitys on pysähtynyt tai kääntynyt jopa laskuun. Työllisyyden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla tavoitteiden toteutuminen on ollut ongelmallista jo aikaisempinakin vuosina. Koronapandemian vaikutus vuonna 2020 on vielä pahentanut tilannetta.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Valtuustokauden tavoitteiden määrää tulee jatkossa vähentää, jotta tärkeimpien tavoitteiden toteuttamisen seuranta on jäntevää ja toteuttamisen etenemistä voidaan tarkastella kattavasti vuosittain.

Tulostavoitteiden laadintaprosessia tulee uudistaa, jotta asetettavat tulostavoit-teet ovat samanaikaisesti toteuttamiskelpoisia sekä vaikuttavia ja ne ohjaavat toimintaa valtuuston päättämään suuntaan.

Arviointikertomus

Koko Espoo
  • Ulkoinen tarkastus