Olarin koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 26.9.2022

  • Opetus
2.10.2022 7.13

Esityslista / Pöytäkirja

Olarin koulun johtokunta

Aika    26.9.2022 klo 17.30

Paikka    Olarin koulu, Olarinniityntie 4

Osallistujat    Sari Lounasmeri (paikalla)
Susanna Rajamäki (poissa)
Jarmo Palola (poissa), Niklas Killström (paikalla, varajäsen)
Ville Sammalkorpi (paikalla)
Kirsi Vanhamaa (paikalla)
Kyösti Blinnikka (paikalla)
Anna Kivistö (paikalla)
Vera Välitalo Ferreira (poissa), Lumi Lehtomäki (paikalla, Anna Kivistön varajäsen)
Marko Lipponen, kokouksen sihteeri.

14 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös
Kokous avattiin 17.34. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §     Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan aakkosissa seuraava. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajana toimi Susanna Rajamäki.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Ville Sammalkorpi.

16 §    Varsinaiset asiat
Selostus
Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen. Liitteenä lukuvuosisuunnitelma ja sen liitteet (liite 1). Tiivistetty esittely liitteessä 3.
Päätösehdotus
Hyväksytään koulun henkilökunnan työstämä lukuvuosisuunnitelma.
Päätös
7-9 luokkien ruokailuvuorot: seurataan jonotilannetta ja pöytien ruuhkautumista. Varmistetaan, että kaikilla on vuorollaan pidempi ruokailuaika.
Lukuvuosisuunnitelma hyväksyttiin liitteineen.
17 §    Varsinaiset asiat
Selostus
Opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyminen. Koulukohtaisia opiskeluhuollon tavoitteita on päivitetty, nämä tulee hyväksyä. Liitteenä opiskeluhuoltosuunnitelma ja sen liitteet (liite 2). Tiivistetty esittely liitteessä 3.
Päätösehdotus
Hyväksytään opiskeluhuollon koulukohtaisten tavoitteiden päivitykset.
Päätös
Keskustelua koulupsykologitilanteesta (sitä ei ole). Opiskeluhuoltosuunnitelma hyväksyttiin liitteineen.

18 §    Muut asiat
Tarvittaessa lyhyt keskustelu muista asioista. 
-    Lukuvuoden alun kuulumiset. Liite 3.
-    Keskustelua tilojen riittävyydestä sekä Opinmäessä että Olarissa. Osalla oppituntipaikoista ei kaikille ryhmille löydy varsainaista opetustilaa. Olarin johtokunnan ja EISin johtokunnan mahdollinen yhteinen keskustelu Opinmäen käytöstä.

19 §    Seuraava kokous
Marras-/joulukuun vaihteessa. Valinnaisaineoppaan päivitysten ja Olarin koulun OPS-päivitysten hyväksyminen. 
Sovittiin seuraava kokous maanantaina 12.12.2022 klo 17.00.

20 §     Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.27. 

___________________________    ______________________________
puheenjohtaja Sari Lounasmeri     esittelijä ja sihteeri Marko Lipponen

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.
26.9.2022

____________________________ 
pöytäkirjan tarkastaja Ville Sammalkorpi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (27.9.2022).

Muutoksenhakuohjeet oppilaitosten johtokuntien päätöksiin

Muutoksenhakukielto 
Päätökset: 14, 15, 18, 19, 20  § (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee). 

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusohje
Päätökset: 16, 17 § (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee). 

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
•    kunnan jäsen
•    kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen valmistelijalta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kasvun ja oppimisen lautakunta

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:    Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika:     ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite:    Espoon kirjaamo, PL 1
    02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti:    kirjaamo@espoo.fi
Telekopio:    +358-(0)9-816 22495
Vaihde:    +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Hallintovalitusosoitus
Päätökset: _________________________ § (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee). 
Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
    Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

    Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Käyntiosoite:    Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Postiosoite:    Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin:    Asiakaspalvelu/kirjaamo +358 29 5642069
Faksi:    +358 29 5642079
Sähköposti:    helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
Puhelinvaihde:    +358 29 5642000
Virastoaika:    ma - pe klo 8.00 - 16.15

    Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1)    päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3)    vaatimusten perustelut;
4)    mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
1)    valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2)    selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Matinkylä