Olarin koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 22.5.2023

 • Opetus
23.5.2023 19.12

 

Esityslista / Pöytäkirja

Olarin koulun johtokunta                  

Aika               22.5.2023 klo 17.30

Paikka           Olarinniityntie 4

Osallistujat    Sari Lounasmeri

Susanna Rajamäki (poissa)

Jarmo Palola

Ville Sammalkorpi

Kirsi Vanhamaa

Kyösti Blinnikka

Anna Kivistö

Vera Välitalo Ferreira (poissa)

Marko Lipponen, kokouksen sihteeri.

 

 

11 §         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös
Kokous avattiin 17.34. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

12 §          Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan aakkosissa seuraava. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajana toimi Kyösti Blinnikka.

Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jarmo Palola.

 

13 §         Varsinaiset asiat

Selostus
Olarin koulun koulukohtaisen opetussuunnitelman luvut 4.2, 5.4, 12, 12.1, 12.2. 12.3, 13, 14 ja 15 on päivitetty. Tekstit tulee hyväksyä johtokunnassa ja siirtää Eperusteet järjestelmään. Ko. lukujen tekstit ovat pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätösehdotus
Hyväksytään Olarin koulu lukujen opetussuunnitelman 4.2, 5.4, 12, 12.1, 12.2. 12.3, 13, 14 ja 15 tekstit.

Päätös

Hyväksyttiin Olarin koulu lukujen opetussuunnitelman 4.2, 5.4, 12, 12.1, 12.2. 12.3, 13, 14 ja 15 tekstit.

.

14 §         Varsinaiset asiat

Selostus
Lukuvuosisuunnitelman arvioinnin esittely. Liite 1.

Päätösehdotus
Keskustelua arvioinnin kohteena olleen toiminnan toteutumisesta.

Päätös

Käytiin keskustelua arvioinnin kohteena olleista sisällöistä.

 

15 §         Muut asiat

 • Lukuvuoden 2023-2024 päälinjojen esittely.
 • Johtokunnan mielipide johtokuntatoiminnan jatkosta. Käytiin asiasta alustavaa keskustelua. Sovittiin että lausutaan mielipide s-postikeskustelun avulla.

16 §         Seuraava kokous

Seuraavassa kokouksessa hyväksytään lukuvuosisuunnitelma. Kokousajankohdan tulee olla syyskuun puolivälissä ennen 30.9.2023

Päätettiin pitää kokous 25.92023 klo 17:30. Olarinniityssä.

17 §          Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

 

 

___________________________                      ______________________________

puheenjohtaja Sari Lounasmeri               esittelijä ja sihteeri Marko Lipponen

                                           

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.

22.5.2023

 

____________________________

pöytäkirjan tarkastaja

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (xx.x.2023).

 

 

Muutoksenhakuohjeet oppilaitosten johtokuntien päätöksiin

 

Muutoksenhakukielto

Päätökset: 11, 12, 15, 16, 17 § (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee).

 

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

 

Oikaisuvaatimusohje

Päätökset: 13, 14 § (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee).

 

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen
 • kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

                     

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

                     

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen valmistelijalta.

                     

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

                     

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros

Virka-aika:    ma-pe 8.00 - 15.45

Postiosoite:   Espoon kirjaamo, PL 1

                      02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti:   kirjaamo@espoo.fi

Telekopio:     +358-(0)9-816 22495

Vaihde:         +358-(0)9-81621

                     

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

                     

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Hallintovalitusosoitus

Päätökset: 13, 14 § (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee).

Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Käyntiosoite:        Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Postiosoite:          Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelin:               Asiakaspalvelu/kirjaamo +358 29 5642069

Faksi:                   +358 29 5642079

Sähköposti:         helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)

Puhelinvaihde:     +358 29 5642000

Virastoaika:         ma - pe klo 8.00 - 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet(ulkoinen linkki).

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

 

Matinkylä