Olarin koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 12.12.2022

 • Päätöksenteko
8.1.2023 15.45

Olarin koulun johtokunta

 

Aika               12.12.2022 klo 17.30

Paikka           Olarin koulu, Olarinniityntie 4

Osallistujat   
Sari Lounasmeri
Susanna Rajamäki
Jarmo Palola
Ville Sammalkorpi
Kirsi Vanhamaa
Kyösti Blinnikka
Anna Kivistö
Vera Välitalo Ferreira
Marko Lipponen, kokouksen sihteeri.

 

21 §         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös
Kokous avattiin 17.31. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

22 §          Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan aakkosissa seuraava. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajana toimi Ville Sammalkorpi.

Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kirsi Vanhamaa.

 

23 §         Varsinaiset asiat

Selostus
Luokan 7a retkien hyväksyminen osaksi lukuvuosisuunnitelma. Luokan 7a retket on esitelty liitteessä 1 Luokan 7a retkisuunnitelmat kevät 2023(ulkoinen linkki)

 

Päätösehdotus
Hyväksytään retkisuunnitelma osaksi koulun lukuvuosisuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin 7a-luokan retkisuunnitelma osaksi koulun lukuvuosisuunnitelmaa.

.

24 §         Varsinaiset asiat

25 §         Varsinaiset asiat

Selostus
Valinnaisaineopas on osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Hyväksytään lukuvuoden 2022-2023 oppaaseen tehdyt päivitykset. Opas liitteessä 3 Olarin koulun valinnaisaineopas (google.com)(ulkoinen linkki)

Päätösehdotus
Hyväksytään päivitetty opas osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin päivitetty valinnaisaineopas osaksi lukuvuosisuunnitelma.

26 §         Muut asiat

Koulupsykologi aloittaa 1/2023.

Uusi yhteisöohjaaja (luokat 5-9) aloittaa 1/2023.

Ehdotus Olarin koulun ja EISin vanhempainyhdistysten yhteistyöstä.

27 §         Seuraava kokous

Päätettiin että seuraava kokous on 30.1.2023 klo 17.00 Teamsissä.. Johtokunnan vuosikertomuksen hyväksyminen.

 

28 §          Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.43.

 

 

___________________________                      ______________________________

puheenjohtaja Sari Lounasmeri               esittelijä ja sihteeri Marko Lipponen

                                           

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.

12.12.2022

 

____________________________

pöytäkirjan tarkastaja

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (27.9.2022).

 

 

Muutoksenhakuohjeet oppilaitosten johtokuntien päätöksiin

 

Muutoksenhakukielto

Päätökset: 14, 15, 18, 19, 20  § (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee).

 

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

 

Oikaisuvaatimusohje

Päätökset: 16, 17 § (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee).

 

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen
 • kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

                     

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

                     

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen valmistelijalta.

                     

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

                     

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros

Virka-aika:    ma-pe 8.00 - 15.45

Postiosoite:   Espoon kirjaamo, PL 1

                      02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti:   kirjaamo@espoo.fi

Telekopio:     +358-(0)9-816 22495

Vaihde:         +358-(0)9-81621

                     

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

                     

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Hallintovalitusosoitus

Päätökset: _________________________ § (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee).

Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Käyntiosoite:        Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Postiosoite:          Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelin:               Asiakaspalvelu/kirjaamo +358 29 5642069

Faksi:                   +358 29 5642079

Sähköposti:         helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)

Puhelinvaihde:     +358 29 5642000

Virastoaika:         ma - pe klo 8.00 - 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet(ulkoinen linkki).

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

 

Matinkylä