Vesiensuojelu

Kaupungin eri toimialat osallistuvat vesiensuojeluun muun muassa vesien tilan tarkkailun, maankäytön suunnittelun ja vesihuollon kehittämisen muodossa. Vesilain ja vesihuoltolain noudattamista valvotaan ympäristön ja asukkaiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi. Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma on laadittu ohjaamaan koko kaupungin vesiensuojelua.

Yleistä tietoa Espoon vesistöistä löydät Vesiluonto -sivulta. 

Vesistöjen tilan tarkkailu 

Kaupunki seuraa aktiivisesti pintavesien tilaa. Vuosittain seurattavana on yhteensä 11 järveä, neljä jokea ja seitsemän puroa. Lisäksi pintavesien tilasta saadaan tietoa velvoitetarkkailuista, joita ympäristöä kuormittavien toimijoiden on tehtävä. Niitä tehdään mm. Ämmässuon-Kulmakorven jätteenkäsittelyn ja teollisuuden vaikutuksista ja merialueella Suomenojan ja Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksista.

Pintavesien lisäksi Epoosta löytyy 11 vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö seuraa pohjavedenpinnan tasoa Espoossa noin 800 havaintoputkesta kaupungin alueella.   

Pinta- ja pohjavesien seurannalla saadaan tietoa muun muassa vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Tietoja käytetään esimerkiksi maankäytön ohjaukseen ja vesistökunnostusten suunnitteluun. 

Vuoden 2021 vesistötarkkailun näytteenottopaikat. Suurin osa kohteista pysyy samana vuodesta toiseen, jolloin saadaan arvokasta seurantatietoa ja havaitaan mahdollisia muutoksia ympäristön tilassa.Kuva: Marika Rönnberg

Vesistöjen kunnostus 

Espoon kaupunki tekee yhteistyötä lukuisten tahojen kanssa järvien ja virtavesien tilan parantamiseksi. Vesiensuojelua Espoossa ohjaa vesiensuojelun toimenpideohjelma.  Toimenpideohjelman tavoitteena on, että  vesistöjen ekologinen tila olisi vähintään hyvä.   

Espoon kaupunki toimii kunnostuksissa hankkeiden vetäjänä. Lisäksi kaupunki tukee järjestöjä ja asukkaita tarjoamalla pienimuotoista vuosittaista avustusta ja toimii hankkeissa asiantuntijana.  

Järvikunnostuksilla voidaan esimerkiksi saattaa rehevöitynyttä järveä lähemmäksi alkuperäistä tilaa. Usein tärkeä toimenpide järvikunnostuksissa on ulkoisen kuormituksen, eli järven valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen. Järven sisäistä kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi hoitokalastuksella. Virkistyskäyttöä voidaan lisätä niittämällä vesikasveja tai ruoppaamalla kulkuväyliä veneilyä varten. 

Miten sinä voit vaikuttaa vesiluonnon tilaan? 

Jokainen voi omilla valinnoillaan ja toimillaan vaikuttaa vesiluonnon hyvinvointiin. Lue lisää muun muassa jätevesien käsittelystä, hulevesistä ja vesiensuojeluyhdistyksistä. 

Yksityisen suojelualueen perustaminen 

Omistatko vesialueita Espoossa? Tutustu suojelualueen perustamiseen esimerkiksi Elävä Itämeri -hankeen nettisivuilla: www.elavaitameri.fi/vedenalainen-suojelu(ulkoinen linkki)

Avustukset vesistökunnostuksiin  

Ympäristönsuojelun palvelualue tukee vesistökunnostuksia! Jaamme vuosittain pieniä avustuksia vesistökunnostuksiin. Kunnostusten tulee vastata Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmaa. Ohjeet ja hakuajat löydät täältä.(ulkoinen linkki) 

Koko Espoo