Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita kuten äidinkieltä ja vieraita kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja humanistis-yhteiskunnallisia aineita, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja liikuntaa sekä taito- ja taideaineita. Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin opintoihin. Opiskelija valitsee itse opintojaksonsa ja etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukiossa voidaan painottaa tiettyä ainetta, jolloin aineen syventäviä ja soveltavia kursseja tarjotaan enemmän. Lukiossa voi myös olla lukiolinja, johon haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan. Lukiolinjalla tietyn oppiaineen opetusta on kehitetty laajemmaksi ja syvemmäksi, ja sen kursseja tarjotaan enemmän.