Asiakirjoista ja toimenpiteistä perittävät maksut

Kaupunginhallitus 10.8.2020, voimaan 10.8.2020.

Mikäli laissa tai asetuksessa ei ole muuta säädetty tai ohje- tai johtosäännössä toisin määrätty, kaupungin viranomaisten jäljempänä mainituista asiakirjoista ja toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

ASIAKIRJAT

Asiakirjajäljennöksistä, joiden määrä ylittää 20 sivua A4-kokoisena peritään 1 euro jokaiselta kopioidulta sivulta.

Asiakirjajäljennöksistä, joiden määrä ylittää 10 sivua A3-kokoisena peritään 2 euroa jokaiselta kopioidulta sivulta.

Sivu on kaksipuolisen asiakirjan ensimmäinen osa.
Kaksipuolisesta asiakirjasta peritään kahden sivun maksu.

ERIKOISMATERIAALI

Valokuvat, filmit ja muut tekniset tallenteet työ- ja materiaalikulut sekä alv (24 %)

TODISTUKSET JA MUUT TOIMENPITEET

Korkotodistus 5 euroa

Antolainojen korkojen lyhennysten erääntymisilmoitus 5 euroa

Vakuuksien vaihtaminen ja asioiminen Espoon keskuksen ulkopuolella
sijaitsevassa pankissa 50 euroa/tunti

Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 35 euroa

Muu pyynnöstä annettava todistus veroton 5,65 euroa, verollinen 7 euroa (alv 24%)

Maksukehotuksesta perittävä perintämaksu 5,00 euroa

MUUT TOIMEKSIANNOT

Tilauksesta tehtävistä tutkimuksista, selvityksistä, tiedonhakemisesta ja tietojen luovutuksesta peritään 60 euroa/henkilötyötunti sekä toimeksiannosta aiheutuvat muut välittömät kustannukset sekä arvonlisävero (24 %).

Ellei asiakirjan antamisvuotta ilmoiteta asiakirjaa tilattaessa ja kaupunki joutuu selvittämään antamisvuoden, peritään jokaiselta tarkastettavalta vuodelta 2 euroa, enintään kuitenkin 10 euroa sekä arvonlisävero (24 %).

LÄHETYSMAKSU JA POSTIMAKSU

Asiakirjojen ym. tässä taksassa mainitun aineiston lähettämisestä postitse tai faksina peritään 3 euron lähetysmaksu. Mikäli lähetettävä asiakirja on verollinen, lähetysmaksuun lisätään arvonlisävero (24 %).

Mikäli asiakirja on maksuton, ei peritä lähetysmaksua.

Jos asiakirja tai muu materiaali lähetetään postitse postiennakkona, peritään lähetyksestä myös postimaksu (5,25 euroa).

MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT

Maksua ei peritä

1) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei peritä lunastusta,
2) pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi,
3) kaupungin omilta viranomaisilta ja laitoksilta,
4) asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain nojalla muulle kuin valvovalle viranomaiselle valvontaa varten luovutettavaa asiakirjaa,
5) rakentamista tai muuta rakennuslaissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä tarkoitettua toimenpidettä koskevasta lupapäätöksestä ja vastaavan tai kvv-työnjohtajan päätöksestä, kun päätös annetaan hakijalle,
6) asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta,
7) asiakirjasta, jota tarvitaan kaupungin virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten,
8) varattomuustodistuksesta,
9) luottamuselimen kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, mikäli kysymyksessä on yksilöity pyyntö,
10) sähköisesti tallennetun asiakirjan lähettämisestä sähköpostitse.

MENETTELYOHJEET

Tarvittavista lisäohjeista päättää talouspalvelujen johtaja tai hänen määräämänsä.