Vid livets slut

Bästa anhöriga och närstående, vårt djupaste deltagande i sorgen.

Det är tungt att förlora en anhörig, och mycket man vill fråga om. Du kan alltid vända dig till den personal som vårdade den avlidna.

Att ta farväl

Om du vill ta farväl av din närstående, vänligen kontakta den avdelning där den närstående vårdades. Om du vill kan du be en sjukhuspräst delta.

Den avlidnas saker

Saker och eventuella värdeföremål kan avhämtas på den avdelning där den avlidna vårdades. 

Utredning av dödsorsaken

Om den avlidna måste obduceras för att dödsorsaken ska kunna fastställas, diskuterar en sjukskötare  eller
en läkare detta med dig och läkare skriver ut en dödsattest när obduktionen är slutförd.

För en medicinsk obduktion behövs tillstånd av den närmaste anhöriga eller av en person som stod den avlidna nära. En rättsmedicinsk obduktion kan utföras på order av myndigheterna utan de anhörigas samtycke.

Medicinska obduktioner utförs på patologiska enheten vid Jorvs sjukhus och rättsmedicinska obduktioner på institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet.

Dödsattest

Dödsattesten skrivs ut av en avdelningsläkare, eller efter en rättsmedicinsk obduktion av en rättsläkare. Den anhöriga har rätt att få en kopia av dödsattesten.

Begravningstillstånd

En anhörig eller en begravningsbyrå kan hämta begravningstillståndet vid sjukhusets informationsdisk. Begravningstillståndet kan också hämtas hos institutionen för rättsmedicin, om detta har överenskommits på förhand.espo

Överlåtelse av den avlidna till begravningsbyrån

Den avlidna överlåts till begravningsbyrån när begravningstillståndet är klart. Om du vill kan du delta vid överlåtelsen. I så fall ska du komma överens om detta med begravningsbyrån. Om en rättsmedicinsk obduktion har utförts kan du fråga om överlåtelsen hos institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet.

Information till myndigheterna

Sjukhuset meddelar om dödsfallet till länsstyrelsen och magistraten. Från magistraten går informationen om dödsfallet vidare till befolkningsdatasystemet och därifrån bl.a. till församlingen, folkpensionsanstalten, banken, försäkringsbolaget och pensionsanstalten. Det är emellertid bäst att säkerställa att informationen har gått fram och säga upp bl.a. telefonanslutning, elavtal och tidningsprenumerationer och meddela dödsfallet till husbolag, bank, försäkringsbolag, bilregistercentral och föreningar som den avlidna var medlem i. Det är också bäst att ändra adressen så att den avlidnas post skickas till dödsboets förvaltare.

Begravningsförberedelser

Du kan inleda begravningsförberedelserna genom att kontakta en begravningsbyrå, en församling eller den avlidnas tros- eller livsåskådningssamfund. Du kan också ordna begravningen helt och hållet på egen hand. Begravningsbyråerna tar betalt för sina tjänster.

Om du vill att den avlidna begravs på en annan ort än där dödsfallet ägde rum (t.ex. på födelseorten), ska begravningen avtalas med församlingen som upprätthåller begravningsplatsen. För begravningen behövs begravningstillstånd.

Gravplatsen skaffas oftast via en församling eller den avlidnas tros- eller livsåskådningssamfund. En person som inte hör till kyrkan kan välsignas om de anhöriga så önskar, om han inte har avsagt sig detta medan han levde. Det är också möjligt att hålla en civil begravning.

Praxis i de evangelisk-lutherska församlingarna i Esbo

Alla har rätt till en gravplats i den kommun där de bor oberoende av religion eller om de hört till ett religiöst samfund eller inte.

Tid och plats samt eventuellt präst och kantor ska beställas hos de evangelisk-lutherska församlingarna i Esbo, tfn 09 8050 2601.

Frågor som gäller gravplats, begravningssätt och gravsten besvaras på Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor, tfn 09 8050 2200.

Esbo kyrkliga samfällighet finns på Kyrkogatan 1, Esbo centrum, vardagar kl. 9–15.

esboforsamlingar.fi/begravnin