Utredning av omständigheter till domstolar

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets ärenden sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen, löses de i domstolen.

Socialsektorn bistår domstolen i beslutsfattandet gällande barnets vårdnad, boende och umgängesrätt med sådan expertis i socialt arbete som domstolen har svårt att erhålla på annat sätt.

Domstolen skaffar sig information bland annat genom att höra barnet, diskutera med föräldrarna, göra hembesök och observera interaktionen mellan föräldrarna och barnet. Socialsektorn kan också skaffa sekretessbelagda uppgifter från olika myndigheter.

Utredningen görs på domstolens begäran. Utredningen görs av socialsektorn på barnets hemort, i Esbo av teamet för omständighetsutredningar inom Familjerättsliga tjänster. Om föräldrarna bor på olika orter deltar också socialsektorn i den andra kommunen i utredningen.

Hur startar man en utredning?

Domstolen bestämmer en tidsfrist för utredningen. Arbetet inom socialsektorn inleds vanligtvis 2–3 månader från att en begäran om utredning har gjorts. Alla parter får kallelse till ett preliminärt möte per brev, där tidpunkterna för behandlingen av ärendet meddelas. Med kallelsebrevet sänds också en blankett med klientuppgifter som ska returneras under det preliminära mötet samt information om hur utredningen fortgår.

Till utredningsarbetet hör ingen egentlig medling, men utredarna kan vid behov hjälpa föräldrarna att ingå upp avtalen, ifall föräldrarna trots allt når samförstånd under utredningens gång. Kontaktuppgifter till den utredningsansvariga socialarbetaren hittas i brevet.