Underhåll för barn

Underhållsbidrag kan fastställas att utgå till barnet om föräldern inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll, barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern eller barnet bor växelvis med föräldern och växelvis med den andra föräldern eller någon annan vårdnadshavare.

Barnatillsyningsmännen vid enheten för familjerättsliga tjänster fastställer avtalet om underhåll när barnet har sin hemort i Esbo och när barnet inte har sin hemort i Finland, men den underhållsskyldige har sin hemort i Esbo.

Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader. Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömningen av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjlighet till förvärvsarbete, tillbudsstående medel samt deras övriga på lag grundade underhållsansvar. 

Justitieministeriet: Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn(extern länk). Anvisningen är till sin karaktär en rekommendation och den har utarbetats för vanliga underhållssituationer och lämpar sig således inte nödvändigtvis för exceptionella situationer. Beloppen i anvisningen justeras årligen.

Underhållsbidragen är bundna vid levnadskostnadsindex. Underhållsbidragen höjs med 3,13 procent 1.1.2022. Höjningen gäller alla gällande underhållsavtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn och som fastställts senast 31.12.2021. Det fulla underhållsstödet är 172,59 euro i månaden från 1.1.2022.

Vid enheten för familjerättsliga tjänster antecknas indexjusteringarna av underhållsbidragssekreteraren. Om utbetalningen av underhållsbidrag sköts av Folkpensionsanstalten, görs indexjusteringarna av Folkpensionsanstalten: Underhållsstöd(extern länk)

Folkpensionsanstalten, lättläst: Underhållsstöd(extern länk)

Underhållsbidrag för ett barn som fyllt 18 år, så kallat utbildningsbidrag

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter att barnet fyllt 18 år, om detta prövas skäligt. Då beaktas i synnerhet barnets anlag, utbildningens tid och kostnader samt barnets möjligheter att efter avslutad utbildning själv betala de kostnader som uppstått. Utbildningsstödet gäller den första utbildningen efter grundskolan, det vill säga utbildning på andra stadiet (gymnasiestudier eller yrkesutbildning). Till utbildningskostnaderna räknas också levnadskostnaderna under studietiden.

Om man avtalar om utbildningsstödet innan barnet fyller 18 år, företräds barnet av den förälder som bor hen bor hos. Denna förälder undertecknar avtalet. Om barnet har fyllt 18 år är hen själv avtalspart. Avtalet om utbildningsstöd kan utformas och fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Läs mera: Vanliga frågor om barnbidrag