Med språkbad avses att lära sig ett främmande språk enligt en modell där man lär sig språket genom att använda det i naturliga sammanhang och meningsfulla situationer. Undervisningsspråket, det vill säga språkbadsspråket, är svenska. Barn som antas till språkbadsdaghem kommer från finskspråkiga familjer, barnen kan inte svenska innan språkbadet börjar. Det förutsätts inte att barnens föräldrar kan svenska; deras uppgift är att upprätthålla barnets modersmål. Målet är en funktionsmässig tvåspråkighet och en stark språkkunskap i språkbadsspråket. Av barn som börjar i språkbad förutsätts inte kunskaper i svenska utan de kan använda sitt modersmål ända tills de har tillräckliga färdigheter att använda svenska. Föräldrarna behöver inte heller kunna svenska. I Esbo finns det både kommunala och privata språkbadsdaghemmen.