Påbyggnadsundervisning (årskurs 10)

Inom påbyggnadsundervisningen har den unga möjlighet att klargöra sina studieplaner, repetera sina kunskaper och höja sina vitsord på avgångsbetyget. Inom påbyggnadsutbildningen görs ett eget studieprogram för varje sökande. I påbyggnadsutbildningen kan det ingå gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningen, valfria ämnen inom den grundläggande utbildningen, andra ämnen och ämneshelheter enligt den grundläggande utbildningens uppgift, yrkesförberedande studier och att bekanta sig med arbetslivet. Påbyggnadsundervisningsgrupper inom den allmänna undervisningen grundas enligt antalet sökande. Den sökande kan inte välja skolan för påbyggnadsundervisning eftersom antalet grupper som grundas beror på det totala antalet sökande och det grundas nödvändigtvis inte grupper vid alla skolor. När den grundläggande utbildningen tar slut anvisas elever som studerat med beslut om särskilt stöd en plats för påbyggnadsundervisning enligt elevens individuella behov av stöd i en separat grupp eller i en grupp inom den grundläggande utbildningen.

Bild: Taru Turpeinen

Vem kan anhålla om att delta i påbyggnadsundervisning?

Elever som har ett avgångsbetyg från grundskolan kan anhålla om att gå påbyggnadsundervisning inom årskurs 10. Till studerande i påbyggnadsundervisningen kan ungdomar tas som har fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen under samma eller föregående år. Påbyggnadsundervisningen syfte är att ge eleven möjlighet att höja sitt vitsord i de gemensamma ämnen som hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen och vitsorden i valfria ämnen enligt skolans undervisningsutbud.

Påbyggnadsundervisning för de svenskspråkiga eleverna i Esbo inom årskurs 10 ordnas i Lagstads skola. I första hand antas elever från Esbo, i andra hand elever från andra kommuner. En elev som sökt plats i tionde klass förutsätts delta i ett intervjutillfälle. Syftet med intervjun är att klargöra elevens motiv för studier inom påbyggnadsundervisningen. De svar som den sökande ger i intervjun beaktas vid antagningen. Att en elev sökt studieplats inom utbildning på andra stadiet men inte antagits till en sådan beaktas också vid antagning till årskurs 10.

Mer information om påbyggnadsundervisning i Lagstads skola fås av elevhandledare Petra Lindström, tfn. 09 816 82801/046 877 2692 och e-post fornamn.efternamn@esbo.fi.