Förberedande undervisning för grundutbildningen

Elever som inte kan svenska påbörjar studierna i en grupp inom den förberedande undervisningen. Grupper finns vid flera skolor. Om eleven kan svenska i någon mån och behöver stöd i att stärka det svenska språket kan denne få förberedande undervisning på sin egen klass i sin närskola. Undervisningsspråket för den förberedande undervisningen är svenska. Utöver svenska studerar eleverna andra ämnen som hör till den grundläggande utbildningen enligt elevens eget studieprogram. Den förberedande undervisningen räcker ett läsår. Efter den förberedande undervisningen övergår eleven till den grundläggande undervisningen där denne vid behov får intensifierat stöd för sina studier. Eleverna anvisas till den förberedande undervisningen via ansvarsområdet för språk- och kulturgrupper.