Eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Morgon- och eftermiddagsvård för personer med utvecklingsstörning

Enligt utbildnings- och dagvårdsnämndens principbeslut 20.11.2013 § 228 och social- och hälsovårdsnämndens likalydande principbeslut 11.12.2013 § 127 producerar bildningssektorn utgående från handikappservicelagen eller specialomsorgslagen vård för elever med utvecklingsstörning och autistiska elever som är berättigade till morgon- och eftermiddagsvård. Vården är en tjänst som social- och hälsovårdssektorn ansvarar för att ordna. Betjäning enligt avtal ordnas och produceras för elever med utvecklingsstörning och autistiska elever i årskurs 1-10 som handikappservicen har anvisat till finsk utbildnings specialomsorgsprogram eller som fått ett tillkännagivande som grundar sig på ett servicebeslut enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Esbos grundskolor genomför vården vid skolorna. Eleven beviljas alltid en plats i den egna skolan. I morgon- och eftermiddagsvård vårdas barnen av skolgångsbiträden/specialskolgångsbiträde som är bekanta för eleverna från skolan.