Syftet med befolkningsskydd är att skydda befolkningen mot skador som orsakas av krig och andra därmed jämförbara förhållanden samt att begränsa skadorna och lindra följderna av dem. Befolkningsskyddsuppgifter omfattar bland annat varning, evakuering och skydd av befolkningen i skyddsrum, släcknings- och räddningsverksamhet samt medicinalvård. Ansvaret för befolkningsskyddet ligger hos räddningsväsendet och hos de myndigheter som också under normala förhållanden har hand om motsvarande uppgifter Myndigheternas resurser kan med stöd av beredskapslagen kompletteras under krig eller hot om krig genom att det förordnas extra personal för uppgifter inom släckning, räddning, första hjälpen, underhåll, röjning och rengöring samt för ledning och specialuppgifter inom befolkningsskyddsorganisationen.