Att stöda barnet i småbarnspedagogik

Att stöda barnet är en del av småbarnspedagogikens grunduppgift. Formen för och mängden stöd anpassas individuellt enligt barnets behov. Behovet av stöd utvärderas utgående från föräldrarnas och den pedagogiska personalens observationer och gemensamma granskning. Vid behov skaffas som stöd för utvärderingen ett expertutlåtande som är ändamålsenligt, men stödåtgärder inleds så fort behovet av stöd har upptäckts. I vissa fall behövs specialpedagogiskt kunnande för att stöda barnet och beslut om stödåtgärder. Om barnets bästa och stödbehovet så kräver, kan stödet ordnas i en grupp med färre barn och pedagogiskt stöd. När barnet behöver specialpedagogiskt stöd på heltid och kontinuerligt kan stödet ordnas i en grupp med färre barn och pedagogiskt stöd.