Social kredit kan bland annat beviljas för följande ändamål:

 • anskaffningar till hemmet
 • arbetsredskap som möjliggör sysselsättning
 • utgifter för hälsovård
 • återbetalning av tidigare skulder

Kreditbeloppet är högst 10 000 euro och lånetiden högst 5 år. Det minsta lånebeloppet är 500 euro. Referensräntan på lånet är 12 månaders euribor utan klientspecifik marginal. För sociala krediter debiteras inte några andra kostnader. Beviljandet av kredit förutsätter att låntagaren kan betala tillbaka lånet.

Ansökan om lån

Den som vill ansöka om social kredit skall personligen uppsöka en ekonomirådgivare.

Till ansökan skall bifogas en redogörelse över inkomster, utgifter, tillgångar och samtliga skulder inklusive skulder som är föremål för utsökning. Till ansökan skall också bifogas ett beskattningsintyg, utdrag ur kreditupplysningsregistret och bankkonton. 

Återbetalning av lån

I regel betalas krediten tillbaka enligt ett avtal om direktdebitering. Låntagaren kan förutsättas spara på förhand och samtycka till att Suomen Asiakastieto Oy inför en anmärkning om nedsatt kreditvärdighet i sitt register. Om låntagaren försummar att betala tillbaka lånet eller begår något annat avtalsbrott kan kreditgivaren säga upp kreditavtalet och vidta indrivningsåtgärder.

Den sociala kreditgivningen är en del av stadens socialvård. Den inverkar inte på låntagarens möjligheter att få utkomststöd. Med kreditgivningen vill staden förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning och främja en persons eller familjs förmåga att klara sig på egen hand.

För var och en som ansöker social kredit uppgörs en kalkyl över betalningsberedskapen. I kalkylen beaktas kostnader för boende, arbetsresor, barndagvård, underhåll och hälsovård. I kalkylen reserveras dessutom en summa för övriga nödvändiga levnadskostnader. Summan motsvarar det belopp som används i kalkyler för ansökan om utkomststöd.

Grunder för avslag till en ansökan:

 • den sökandes till buds stående inkomster räcker inte till avkortning av lånet
 • den sökande är föremål för skuldsanering eller har en social kredit som beviljats tidigare
 • den sökande flyttar bort från Esbo
 • den sökande har möjlighet att få lån till skäliga villkor på den sedvanliga kreditmarknaden
 • den sökande klarar av att spara ihop till ett belopp som motsvarar den ansökta krediten på en rimlig tid
 • den sökande har förmögenhet som går att realisera
 • den sökande idkar verksamhet som står i konflikt med kreditvillkoren annan betydande orsak.