Med hemservice avses att utföra eller bistå vid utförandet av uppgifter och funktioner som hör till vård och fostran av barn och till det övriga dagliga livet. Målet är att hjälpa familjer att klara vardagen och föräldrarna att orka. Med hjälp av hemservicen strävar man efter att hjälpa familjen i ett så tidigt skede som möjligt och förhindra att familjesituationen försvåras. Detta sker genom att man ger hjälp för barnvård och skötsel av hemmet. Vi ger inte enbart städhjälp utan vi sköter hemmet tillsammans med familjen. Det är möjligt att få hemservice för barnfamiljer om familjen har en nedsatt funktionsförmåga, vid en svår familjesituation eller vid belastning, sjukdom, förlossning, skada eller annan orsak. Tillsammans med familjen utarbetas en klientplan där man kommer överens om målen för arbetet och arbetssätten. Genomförandet av planen utvärderas regelbundet tillsammans med familjen. För hemservicen tar vi ut en besöksavgift enligt tiden i ditt hem eller en månadsavgift som beror på familjens inkomster, familjens storlek och tjänstens omfattning. Det är möjligt att få hemservice också med en servicesedel. Förutsättningar för användning: Tjänsten är avsedd för familjer med minderåriga barn. Mer information: Du kan ansöka om nedsättning av din klientavgift eller om att befrias från den, om du på grund av din ekonomiska situation inte kan betala klientavgiften. Tjänsten är avgiftsfri för familjer som är i behov av särskilt stöd enligt socialvårdslagen samt som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

Kontaktuppgifter

  • Ta kontakt med webbformuläret Be om hjälp eller
  • med telefontjänst: tfn 09 816 23600 vardagar kl. 9–14. 

Vi kontaktar dig per telefon så snart som möjligt, senast inom tre vardagar.