Bedömning av servicebehovet och servicehänvisning för äldre

Vid bedömningen av servicebehovet utreder vi hurdant stöd och hurdana tjänster du behöver för att klara dig i din vardag. Dessutom handleder vi och ger råd om tillgängliga tjänster som stöder välbefinnandet. Seniorrådgivningen Nestor gör en bedömning av servicebehovet i huvudsak för personer över 65 år. Vi gör bedömningen i ditt hem om möjligt. En närstående till dig kan också vara med på mötet. Vi kartlägger följande saker: bakgrundsuppgifter, krafter, hälsa, funktionsförmåga, socialt liv, närstående personers andel i vården, tjänster som används och nya tjänster som behövs. Utifrån utredningen av servicebehovet bedömer vi vilka tjänster du skulle ha nytta av. Tjänster som beviljas av Nestor är: färdtjänst, minnesrådgivning, stöd för närståendevård (personer över 65 år), gruppverksamhet, dagverksamhet, hemvård, stödtjänster för hemvård (t.ex. trygghetstelefon) samt boendetjänster (serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg) Dessutom handleder vi till och ger råd om andra tillgängliga tjänster som stöder välbefinnandet. Med tjänsterna stöder vi att du kan fortsätta bo självständigt hemma. Du kan själv begära en bedömning av servicebehovet, men också anhöriga eller närstående kan begära en bedömning av servicebehovet. Dessutom kan en myndighet eller någon annan begära en bedömning för dig.