Tillsyn av serviceboende med heldygnsomsorg

Vi följer regelbundet upp kvaliteten på tjänsterna samt efterlevnad och genomförande av avtalen på vårdhemmen i enlighet med tillsynsplanen som social- och hälsovårdsnämnden antog 2020. Vi på äldretjänsterna gör anmälda och oanmälda tillsynsbesök på vårdhemmen.

Plan för egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten med vilket man utvecklar och följer upp kvaliteten på tjänsterna i verksamhetsenheternas dagliga klientarbete.

Varje vårdhem som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg har publicerat en plan för egenkontroll. Privata vårdhems planer för egenkontroll hittar du på vårdhemmens egna webbplatser. Planerna för egenkontroll för vårdhem, som upprätthålls av Esbo stad, hittar du på webben (endast på finska).

Vi tar gärna emot respons

Vår önskan är att du i första hand ger respons genom att diskutera frågan på det vårdställe som responsen gäller.

Du kan även lämna respons via responssystemet. Använd dock inte responssystemet(extern länk) om ditt meddelande innehåller detaljerad information med anknytning till din vård eller ditt klientskap.

Om du inte är nöjd med tjänsten, vården eller bemötandet som du får, kan du göra en anmärkning till verksamhetsenhetens ansvarsperson eller anföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten.