Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg

Vi ordnar kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg - För att ordna en närståendevårdares lagstadgade ledigheter - För att stöda den närstående vid utmattning - Som regelbunden växelvård på basis av bedömning av servicebehovet - Vid akut behov av krisplats Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ordnas i minnescentraler och i vårdhem. Korttidsvården stöder patienten att bo hemma och den vårdande anhöriga att orka. Familjer med närståendevård förhandlar med sin klientansvariga om användningen av de lagstadgade ledigheterna inom stödet för närståendevård och vården ordnas enligt överenskommelse. I övriga fall kan kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet görs av Seniorrådgivningen Nestor. När ett beslut om hur mycket och hur ofta vård ordnas har fattats, kommer klienten, de anhöriga eller de närstående på förhand överens om när korttidsvården ordnas med Nestors vårdkoordinator. Kom överens om korttidsvården i god tid för att ditt önskemål om när vården ordnas ska kunna beaktas så bra som möjligt. Vi rekommenderar att den lagstadgade ledigheten inom stödet för närståendevård tas ut jämnt över hela året. Då tjänar den bäst närståendevårdarens hälsa och återhämtning. Transporten till korttidsvården måste klienten ordna själv.

Kontaktuppgifter och tjänster