Hemvårdens uppgift är att möjliggöra ett tryggt hemmaboende för äldre människor, handikappade som fyllt 18 år, konvalescenter och långtidssjuka också då funktionsförmågan har försämrats. Hemvården hjälper äldre att bo hemma och leva självständigt samt uppmuntrar dem att utnyttja sina resurser. Hemvården ger dig stöd i de vardagsbestyr som du eller dina närstående inte har resurser att sköta själva, till exempel med att ta dina mediciner, äta, tvätta dig, klä på dig och stiga upp ur sängen. Via hemvården kan du också få stödtjänster hem, till exempel måltids- och säkerhetstjänster. Om du endast behöver hjälp med hushållsarbeten såsom städning och butiksärenden, hänvisar vi dig vänligen att anlita privata tjänster. Hemvård kan vara antingen tillfällig eller regelbunden beroende på klientens livssituation och behov. Tillfällig hemvård innebär att du får hemvårdstjänster mer sällan än en gång per vecka eller att du använder tjänsten i mindre än tre månader. Regelbunden hemvård innebär att du får hemvårdstjänster regelbundet, minst en gång per vecka. Hemvården kan produceras som Esbo stads egen verksamhet, som köpta tjänster eller mot servicesedel med avtalsleverantörer. Vi kommer överens om ett personligt mål tillsammans med varje klient, så att vi klienten kan uppehålla sina kraftresurser och sin funktionsförmåga. Vi gör en individuell vård- och serviceplan för varje klient. I dem kommer vi överens om hemvårdens tjänster tillsammans med klienten. Vård- och serviceplanen bedöms regelbundet. Som klient vid hemvården utses en ansvarig vårdare för dig. Hemvården är avgiftsbelagd. Också hemvårdens stödtjänster är avgiftsbelagda. Klientavgiften för tillfällig hemvård grundar sig på antalet besök. Avgiften för regelbunden hemvård bestäms enligt antalet timmar, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Du som är klient hos hemvården får vid behov gratis vårdartiklar och material till hemmet.

Hemvårdens stödtjänster

Hemvårdens stödtjänster hjälper klienten att klara sig och bo hemma. Hemvårdens stödtjänster är en del av klientens övergripande vård och de genomförs i enlighet med vård- och serviceplanen. Hemvårdens stödtjänster erbjuder vi endast till klienter inom hemvården.

Läs mer om hemvårdens stödtjänster (på finska).

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.

 

 

Kontaktuppgifter och tjänster