Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 69 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 19.9.-18.10.2022

  Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

  Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på...

 2. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Kärrberget

  Planeringen av Kärrberget inleds i början av 2022. Planerna för den sista delen av Kärrberget, som ännu inte slutförts, skapas med utgångspunkt i den gällande gatuplanen. Gatan planeras ha...

 3. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Gatuplaner i Rusthållsbrinken

  Esbo stad utarbetar gatuplaner för gatorna i detaljplaneområdet Rusthållsbrinken. Arbetet hänför sig till ändringar som detaljplanen medför och till utvecklingen av markanvändningen i området.

 4. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Sjöfarargången

  I en ändring av detaljplanen för Esbovikens centrum har Sjöfarargången ändrats till en gårdsgata. I gatuplanen ändras trafik-, gångtrafik- och parkeringsarrangemangen så att de motsvarar funktionerna...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Havsbojens parkering och flervåningshuskvarter läggs om

  Havsbojens planområde är planlagt till ett flervåningskvarter, som inte byggts. Med detaljplaneändringen omläggs parkering och tomtinfart. Förslaget är framlagt 27.6.–9.8.2022.

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Affärshus i Sökö

  Syftet med ändringen är att möjliggöra byggande av nya bostads- och affärsbyggnader i området för det nuvarande affärskvarteret och den allmänna parkeringen. Planeringsområdet är beläget i Nedre...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Uppdatering av detaljplanen Knopgränden

  Genom den etappvisa ändringen av detaljplanen ändras kravet på minimiantalet bilplatser så att det motsvarar den nuvarande normen för området i fråga. Planen har vunnit laga kraft 17.8.2022.

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av nya Finno centrum

  I området planläggs ett nytt centrum med metro, bostäder, arbetsplatser, servicekvarter och rekreationsområden. Området är värdefullt för fågelbeståndet och ska skyddas. Det säkerställs att åtgärder...

 9. Stadsmiljöprojekt / Generalplanering

  Delgeneralplanen Bergö

  Planområdet utgörs av Bergö. Området planläggs för mera bebyggelse, huvudsakligen för permanent boende. Delgeneralplanen kommer att liga till grund när staden beviljar bygglov

 10. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Ledfyrsgatan

  Planeringen av Ledfyrsgatan torde inledas 2022. Planerna utarbetas för den obyggda delen av Ledfyrsgatan. På gatan planeras kantsten, gång- och cykelbana, dagvattenavlopp och kommunalteknik. Under...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7