Social- och hälsovårdssektorns understöd

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar årligen understöd till organisationer som verkar i Esbo och vars verksamhet stöder och kompletterar tjänster som social- och hälsovårdssektorn erbjuder.

Social- och hälsovårdssektorns understöd till organisationer i social- och hälsovårdssektorn

Projektunderstöden är ämnade för organisationer och samfund som gör ett betydande samhälleligt arbete och vars verksamhet stöder och kompletterar stadens strävan efter att minska skillnaderna i hälsa och välfärd.

Organisationsunderstöden beviljas för föreningars och samfunds regelmässiga basverksamhet. Med dessa understöd stöds och upprätthålls mångsidig medborgarverksamhet i Esbo.