Skolhälsovården

Skolhälsovården är en förebyggande tjänst som stöder elevernas välfärd, sunda uppväxt, utveckling och studieförmåga. Akuta och långvariga sjukdomar samt olycksfall på fritiden behandlas på den egna hälsostationen. Första hjälpen-situationer är hela skolpersonalens ansvar och vårdnadshavaren ansvarar för att eleven får fortsatt vård.

Tidsboking och rådgivning från skolhälsovården

Ni kan kontakta hälsovårdaren vid skolan per telefon eller besöka hälsovårdarens öppna mottagning utan besöktid i alla ärenden som berör ett barns eller en tonårings hälsa och välbefinnande och som kan påverka skolgången.  I Wilma behandlar vi inte elevernas hälsouppgifter.

Mera information https://vimeo.com/555112605(extern länk)  (salasana ESPOO)

I vilka frågor kan jag kontakta skolhälsovårdaren? 

  • stress, ångest, depression, oro eller problem med att orka 
  • sexualitet, preventivmedel, puberteten och sociala relationer  
  • kost, sömn, motion och rusmedel   
  • uppföljning av tillväxt och utveckling 
  • vaccineringar 
  • hälsoundersökningar i 1-10 klass

 

Tidsbokning för hälsoundersökning hos hälsovårdaren, för vaccination och enligt individuella behov:

 

När barn eller unga besöker hälsovårdarens mottagning för hälsoundersökning eller någon annan orsak kan vårdnadshavaren delta i besöket också på distans. Om ni vill delta på distans, kontakta hälsovårdaren i förväg och uppge en e-postadress. 

Öppen mottagning (mottagning utan att boka tid)

För att det inte ska bli onödigt spring när skolhälsovårdaren är bokad, har skolhälsovårdaren öppen mottagning dit eleverna kan komma utan att boka tid. Elever som är sjuka ska inte skickas till skolan. På detta sätt kan vi minimera risken att sjukdomar såsom förkylning och magsjuka sprids i skolan.

Öppen mottagning tid: Det finns information på läroanstaltens sida som Wilmameddelande.

Elever kan komma till mottagningen för att 

  • diskutera något de har på hjärtat
  • fråga om råd i ärenden som gäller hälsa och välbefinnande
  • boka tid hos skolhälsovårdaren eller skolläkaren
  • bli vaccinerade eller för något annat litet ingrepp

 

Vid behov bokar skolhälsovårdaren en ny tid eller berättar för eleven om vilka tjänster hen ska gå till för att sköta problemet. Eleverna kan vid behov få en skriftlig rapport över sitt besök vid den öppna mottagningen. Om eleven behöver fortsatt vård kontaktar skolhälsovårdaren er.

Plötsliga sjukdomsfall, långtidssjukdomar och olycksfall som skett under fritiden

 

Hälsoundersökningar

Eleverna inom den grundläggande utbildningen har möjlighet att delta i en hälsoundersökning hos skolhälsovårdaren varje år och i en skolläkarundersökning i årskurs 1, 5 och 8. Utöver de årliga undersökningarna kan du enligt ditt individuella behov få andra hälsoundersökningar. Föräldrarna ska vara närvarande vid hälsoundersökningar särskilt för elever i årskurserna 1, 3, 5 och 8.

Hälsoundersökningar för nya skolelever och elever som börjar årskurs 7 inleds i regel i juni. Hälsovårdaren i barnets blivande skola ger mer information. Boka tid för nya skolelever i tidsbokningen på webben.

Skolorna informerar om tidpunkten för och tidsbokningen av hälsoundersökningarna via Wilma i början av höstterminen.

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall

Ett sjukt barn ska inte skickas till skolan. Vården ges på den egna hälsostationen. Olycksfall under fritiden sköts också av den egna hälsostationen.

När eleven insjuknar under skoldagen

När eleven blir sjuk mitt under skoldagen är det i första hand läraren/skolgångsbiträdet som ringer till vårdnadshavaren och ber honom eller henne vid behov komma och hämta barnet hem. En elev på sekundärnivå kan med vårdnadshavarens tillstånd gå hem ensam utan att be om tillstånd av hälsovårdaren.

Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att ett sjukt barn förs hem samt att svara för de resekostnader som detta orsakar.

Olycksfall i skolan

Hälsovårdaren ansvarar tillsammans med skolans övriga personal för första hjälpen i olycksfall som inträffar i skolan. Om olyckan inträffar under skoldagen kan eleven gå till hälsovårdaren om hon är på plats. Hälsovårdaren ger första hjälpen, kartlägger situationen, registrerar det inträffade och hänvisar vid behov eleven till hälsostationen. Dessutom kontaktar hälsovårdaren barnets vårdnadshavare. I en situation av första hjälp har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård. Akuta problem tas om hand på hälsostationen.

Om en olycka inträffar görs alltid en olycksanmälan till skolsekreteraren. Den händelsebeskrivning som fogas till olycksanmälan görs av läraren eller vårdnadshavaren tillsammans med eleven.

Eleverna i Esbo stads skolor är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som täcker den offentliga hälso- och sjukvårdens poliklinikavgift.

Anvisningar som gäller elevens grundsjukdom

Det är bra att informera skolhälsovårdaren om elevens grundsjukdomar och medicinering av dem. Vården och behandlingen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan eleven besöka skolhälsovårdarens mottagning.

Eleven ska ha med sig de läkemedel som behövs för grundsjukdomen, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Eleverna tar sina mediciner själva, vid behov med stöd av skolgångsbiträdet. Skolan svarar inte för förvaringen av elevernas läkemedel.

Deltagande i skolgymnastik

Är eleven helt eller delvis förhindrad att delta i gymnastiklektionen på grund av sjukdom eller skada ska vårdnadshavaren informera gymnastikläraren om detta. Hälsovårdaren skriver inte ut frånvarointyg för gymnastiklektionen, utom i akuta fall.

Vaccinationer

Inom skolhälsovården ges de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Tidsplanen för det allmänna vaccinationsprogrammet finns under denna länk: https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccinationsprogram-for-barn-och-ungdomar(extern länk).

Vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och som inte finns tillgängliga i Finland, ges inte inom skolhälsovården. Vaccinationsplaner för resenärer upprättas vid den egna hälsostationen, där man även får vaccinrecept.

Vaccinationer ges med tidsbokning eller på den öppna mottagningen under tjänstetid.

Information om influensavaccinationer kommer separat i oktober–november.

TerkkariChatt

Välkommen till skol- och studerandehälsovårdens chatt. Vi betjänar: mån−fre kl. 9−13.

Av datasekretesskäl ska du inte skriva din personbeteckning eller konfidentiella uppgifter om din eller någon annan persons hälsa eller livssituation i chatten.