Protokoll Karamalmens skolas direktionsmöte 1.2.2022

Beslutsfattande

§ 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

Beslutsförslag:
Ordförande öppnar mötet klockan 18.00 och konstaterar det vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Redogörelse: 
Direktionen hade sammankallats genom en möteskallelse 24.1.2022. Kallelsen var undertecknad av direktionens sekreterare och hade sänts till direktionens ledamöter och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan hade även sänts till ersättarna för kännedom.

Beslut
Beslut enligt beslutsförslag. 

§ 2 Val av justerare

Beslutsförslag:
Birgitta Bergholm utses att justera protokollet.

Beslut:
Birgitta Bergholm utsågs att justera protokollet.

 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslutförslag
Direktionen godkänner föredragningslistan.

Beslut:
Beslut enligt beslutsförslag

§ 4 Utlåtande till nämnden angående eventuell stängning av Bemböle skola

Beslutsförslag
Bilaga 1 godkänns som utlåtande till nämnden svenska rum. Utlåtandet är behandlat av direktionen 4.1.2022 och beslutet i ny behandling på officiellt möte 1.2.2022.

Beslut: Bilaga 1 godkänns med en teknisk korrigering

 

§ 5 Övriga ärenden

Beslutsförslag

Skolornas stafettkarneval ordnas 20-21.5.2022 ifall Covid läget tillåter. Karamalmens skola deltar i så fall i stafettkarnevalen och ansöker därmed vid behov om arbetslördag 21.5.2022 varvid eleverna i gengäld skulle vara lediga fredag 27.5.2022.

Beslut: Beslut enligt beslutsförslag

 § 6 Nästa möte

Beslutsförslag
Direktionen besluter tidpunkten och -platsen för nästa möte.

Beslut
Direktionen beslutade att nästa möte hålls behovsprövat under våren.

 

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 18.30

________________________________
ordförande, Tiina Ehnström-Backas  

 sekreterare, Tony Björk

_______________________________     
Birgitta Bergholm   


Protokollet framlagt          

Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  


Besvärsförbud

  
Beslut:  1-4 och 6-7    §    

Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.   

   
Anvisning om begäran om omprövning   

Beslut:     § 5   

Begäran om omprövning av ovannämnda beslut ska lämnas till Esbo stads nämnd Svenska rum inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   

Begäran om omprövning får lämnas av   

 • den som beslutet gäller,   
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part),   
 • kommunmedlemmarna.   

   
Av begäran om omprövning ska framgå kravet och dess motiveringar.   

Begäran om omprövning är en förutsättning för att få anföra kommunalbesvär enligt 136 § i kommunallagen.   

Begäran om omprövning ska avfattas skriftligen och undertecknas. I begäran om omprövning ska anges namnet på den som begär omprövning samt postadress och telefonnummer under tjänstetid för meddelanden i ärendet.   

En part anses, om inte annat kan visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet har sänts eller vid den tidpunkt som står i mottagningsbeviset eller i ett särskilt delgivningsbevis. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.   

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.   

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram offentligt beaktas inte vid uträkningen av tiden.   

Innehåll   

Begäran om omprövning ska riktas till nämnden Svenska rum. I begäran ska uppges   

 • det beslut i vilket omprövning begärs,   
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt de grunder på vilka ändring yrkas,   
 • ändringssökandens namn och hemkommun,   
 • postadress och telefonnummer för meddelanden i ärendet till ändringssökanden.   

   
Begäran om omprövning ska egenhändigt undertecknas av den som begär om omprövning, en laglig företrädare eller ett ombud.    

Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om omprövning uppsatts av någon annan person, ska i begäran uppges också denna persons namn och hemkommun. Inlämning av begäran om omprövning   

Begäran om omprövning ska skickas eller lämnas in till nedanstående adress under tjänstetid inom den utsatta tidsfristen.   

Om begäran om omprövning skickas per post, ska den sändas i så god tid att den hinner fram till Esbo stads registratur inom den utsatta tiden före tjänstetidens slut.   

Begäran om omprövning kan också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden på avsändarens eget ansvar.   

Registraturens adress:   

Besöksadress:       Brogatan 11   
Tjänstetid:        mån–fre kl. 8.00–15.45 
Postadress:       PB 1   
              02070 ESBO STAD   
E-post:         kirjaamo@espoo.fi   
Fax:              +358 (0)9 816 224 95   
Växel:          +358 (0)9 816 21        


Anvisning om förvaltningsbesvär   

Beslut:        §    

Ändring i ovanstående beslut får sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.   

Besvär får anföras av   

 • den som beslutet avser   
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.   

   
En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att det avsänts eller på den mottagningsdag som anges i mottagningsbeviset eller delgivningsbeviset. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.   

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet framlagts offentligt på det sätt som i förväg meddelats.   

I besvärsskrivelsen ska uppges   

 • ändringssökandens eller uppsättarens kontaktuppgifter (namn, yrke, hemkommun, postadress och telefonnummer under tjänstetid)   
 • det beslut som överklagas
 • de ändringar som yrkas i beslutet - grunderna för yrkandet.   

   
Besvärsskrivelsen ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppsatt skrivelsen.   

Till besvärsskrivelsen ska fogas   

 • det beslut som överklagas, i original eller som kopia
 • utredning om dagen för delfåendet.   

   
Inlämning av besvärsskrivelsen   

Besvärsskrivelsen ska inom utsatt tid tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol under adress:   

Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen   
Banbyggarvägen 5   
00520 Helsingfors   

      Telefon:       029 56 42000   
      Fax:       029 56 42079   
      E-post:       helsinki.hao@oikeus.fi   
      Expeditionstid:        8.00–16.15   

Besvärsskrivelsen kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Anlitas posten ska besvärsskrivelsen avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden under ämbetsverkets öppettid.   

På eget ansvar kan besvärsskrivelsen också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättsskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.   

Avgift för handläggning av besvär   

Bestämmelser om rättegångsavgift som tas ut hos ändringssökanden ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993). Upplysningar om avgifter för handläggning av besvär lämnas av besvärsmyndigheten.   

Utlåtande angående förslag om nedläggning av Bemböle skola och förskola

 

Karamalmens skolas direktion har tagit del av Svenska bildningstjänsters material i anknytning till

förslag om fortsättning av verksamheten för Bemböle förskola och Bemböle skola. 

Direktionen vill lyfta fram vikten av en trygg skolgång för eleverna där skolvägen, lärarna,

ändamålsenliga utrymmen och en fungerande elevhälsa spelar en viktig roll.

Utgående från de tre alternativ som Svenska bildningstjänster presenterat kan direktionen

konstatera att alternativ 1 (Förskolans och skolans verksamhet läggs ner) skulle vara det bästa

alternativet för Karamalmens skola. Beslutet att ändra skolornas upptagningsområden i och med

att skolan i Alberga blev klar kommer att minska elevantalet i Karamalmens skola med ca 25

elever. Detta läsår har skolan 188 elever och en timresurs på nästan 290 årsveckotimmar.

 

Alternativ 1 skulle medföra att elevantalet minskar till 163 elever och timresursen minskar med

nästan 35 årsveckotimmar, det innebär att 1,35 lärartjänster ska bort. I jämförelse med läsåret

2019-2020 innebär minskningen 2,15 lärartjänster. Den minskade resursen innebär flera

olägenheter för Karamalmens skola: klasser med många elever (upp till 29 elever per klass) i de

fall där elevantalet inte räcker till två parallellklasser, färre lärare, mindre specialundervisning och

färre skolgångsbiträden. 

Med detta i åtanke skulle det vara positivt för Karamalmens skola att en del av Bemböle skolas

elever skulle få Karamalmen som sin närskola. Om elevunderlaget och därmed även resursen

bibehålls nära dagens nivå kunde Karamalmens  och Smedsby skola utveckla

speciallärarundervisning eftersom Karamalmen och Smedsby skola kunde dela på en av totalt två

speciallärare.

 

Alternativ 2 (Förskolan och skolans verksamhet fortsätter som nu) innebär att inbesparingen på

250 000 euro kommer att drabba alla svenskspråkiga skolor i Esbo. Denna summa kan jämföras

med årsutgifterna för fem lärare eller tio skolgångsbiträden. Utgående från dagsläget skulle detta

alternativ innebära att elevantalet i Karamalmens skola minskar till 149 elever och timresursen

skulle vara 235 årsveckotimmar. Ett dylikt beslut leder till  att skolan inte längre har råd att hålla en

speciallärare fem dagar i veckan vilket skulle vara en oerhört stor förlust för eleverna. Minskningen

i timresursen innebär att 2,27 lärartjänster faller bort. En del elever i Klappträskområdet skulle med

denna modell få längre skolväg i och med att de skulle flyttas från Karamalmens

upptagningsområde till Bemböle.

 

Alternativ 3 (Förskolan och skolan utvidgas genom att öka barn- och elevantal) skulle för

Karamalmens skolas del innebära att skolan skulle bli en enserieskola med 140 elever, flera

lärartjänster skulle falla bort och skolan skulle inte längre ha tillgång till en egen speciallärare. Flera

av skolans elever skulle förlora sin närskola samtidigt som välfungerande och tillgängliga

utrymmen i Karamalmen skulle stå tomma. Detta låter absurt med tanke på att Karamalmen är den

enda svenskspråkiga livscykelskolan i Esbo. Kortfattat innebär det att staden inte står för de initiala

investeringskostnaderna för renoveringen av och underhållet av skolbyggnaden, utan byggbolaget

NCC står för dessa i enlighet med livscykelavtalet. Staden betalar genom avtalet en årlig summa

till NCC för upprätthållandet av fastigheten fram till 2031 (avtalet inkluderar all fastighetsskötsel,

gårdskarlstjänster, årsförbättringar etc.). 2031 skall skolan överlämnas till staden i ny skick. I

Karamalmens skolas utrymmen finns matsal, slöjdsal och gymnastiksal vilket i nuläget saknas i

Bemböle skola. Med detta i åtanke kan man även undra om elever och föräldrar är villiga att byta

skolområde till Bemböle eller väljer att ansöka om att få undervisning i en sekundärskola, i detta

fall Karamalmen. Denna modell skulle även medföra längre och besvärligare skolvägar för elever

från Karamalmens område. 

 

Esbo 4.1.2022, Direktionen för Karamalmens skola

     

Alberga