Sjötorget och Strandpromenaden vid Dyningsstranden

Gator och trafikEsboviken

Stadsteknikcentralen har inlett planeringen av en anläggning som skyddar mot översvämning vid Sjötorget och Dyningsstranden i Stensvik.

Ombyggnaden av Sjötorget och anknytande gång- och cykelbanor har framskridit i etapper. Efter den preciserade utredningsplaneringen av havsstranden gjordes en utredning om översvämning. På grundval av denna utredning har vi definierat översvämningsskyddets höjd och omfattning.

En anläggning ska förhindra att havsvattnet översvämmar Strandpromenaden vid Dyningsstranden och Sjötorget samt skydda närliggande byggnader mot översvämning. Dessutom iståndsätter vi området så att bland annat stadsbilden och tillgängligheten förbättras.

Förslaget till gatuplan hålls offentligt framlagt 30.8–13.9 .2021. Tekniska nämnden godkände planerna 20.10.2021.

Kontakt information

Heli Enberg

Miljöplanerare+358 43 824 8459Teknikvägen 15, Otnäs