Den grönskande innergården omges av flervåningshus på tre våningar med loftgångar.
Fotografi från den nuvarande kvartersgården.Bild: City of Espoo

Rymdgatan

DetaljplaneringMattby

Till området planeras flervåningshus med bostäder och en omvandling av Rymdgatan till gårdsgata. De nuvarande studentbostäderna är i dåligt skick och ska rivas. Samtidigt effektiviseras användningen av tomterna. Området är beläget i Kvisbacka, på båda sidorna om Rymdgatan mellan Frisbergsvägen och Kvisbackastråket. Planen har vunnit laga kraft 16.3.2022.

Plannamn

Rymdgatan

Distrikt nummer

322030

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Tuuli Hietamäki

arkitekt, detaljplanering040 639 3085Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3001Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs