Gatu- och parkplaner för detaljplaneområdet Gobbacka

Gator och trafikKalajärvi

Esbo stad har börjat utarbeta gatu- och parkplaner för detaljplaneområdet Gobbacka. Planerna omfattar följande gator och parker: Dahliagränden, Hannulaängen, Lambertsängen, Lambertsbäcken, Lambertsgården, Lambertsbron, Lillmossvägen mellan pålarna 0–200, Lambertsvägen mellan pålarna 1300–1810, gång- och cykelbanan mellan Lambertsvägen och Lambertsberget, Mellanbergsparkens parkvägar mellan Gobbackavägen och Mellanberget och Lillmossvägen samt Lambertsängens parkvägar mellan Lillmossvägen och Dahliagränden och Lambertsängen.

I samband med utarbetandet av gatuplanen planeras också ett dagvattenavlopp i gatuområdet. I samband med att gatan byggs avlägsnas sidodiken och torkningen av gatuområdet sköts i fortsättningen genom dagvattenavlopp. En fastighet blir skyldig att ansluta sig till dagvattenavlopp när avloppet byggts färdigt och området fastställs som ett område med dagvattenavlopp (17 b § i lagen om vattentjänster). Om fastigheten har något annat fungerande sätt att hantera dagvatten (till exempel infiltrering på tomten eller ledning av vattnet till ett parkområde), kan fastigheten ansöka om befrielse från anslutningen till dagvattennätet hos Esbo stads miljö- och byggnadstillsynscentral. (www.esbo.fi, sökord ”Befrielse från anslutning till vatten och avlopp”)

Vi önskar att fastighetsägaren informerar om den önskade anslutningspunkten till dagvattenavloppet senast 8.1.2023. Information om anslutningspunkten skickas till planeraren för objektet (peik.salonen@esbo.fi) till exempel med en fritt formulerad kartritning, ett fotografi eller en skriftlig redogörelse.

Planutkasten är offentligt framlagda i tjänsten Din åsikt på finska. I tjänsten kan invånarna och de berörda parterna kommentera utkasten i två veckor 20.12.2022-8.1.2023. Länk till tjänsten Din åsikt.(extern länk)

Utifrån utkasten upprättas förslag till gatuplaner som läggs fram offentligt 5.-19.6.2023. Framläggningen av förslagen meddelas parterna per brev.

Kontakt information

Peik Salonen

Projektingenjör+358 43 8273067Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100