Snedbild över planområdet från söder. Planområdets avgränsning har markerats.
Snedbild över planområdet från söder.Bild: Esbo stad

Nuottaniemi II

DetaljplaneringMattby

Med en ändring av detaljplanen ändras användningsändamålet för ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader så att det delvis kan användas för boende. En del av planområdet kommer att bevaras som ett trädbevuxet rekreationsområde. Användningsändamålet enligt den gällande detaljplanen har inte förverkligats, utan området är för närvarande trädbevuxet och obebyggt. Planområdet har tidigare föreslagits i sin helhet för boende. Ett förslag till detaljplan var offentligt framlagt i året 2013. Under förhandlingarna om markanvändningsavtal observerades flygekorrar i planområdet, och därför avbröts detaljplaneprocessen 2014. Planförslaget torde läggas fram offentligt hösten 2022. Planförslaget torde läggas fram offentligt hösten 2022.

Plannamn

Nuottaniemi II

Distrikt nummer

312308

Läge

Nuottaniementie 6, Mattby

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat markägare och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida(extern länk). Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan (extern länk)Detaljplanering (extern länk)steg för steg(extern länk).(extern länk) ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar(extern länk).

Anni Malila

detaljplaneingenjör0406365623Teknikvägen 15, Otnäs

Mari Soini

landskapsarkitekt040 636 9844Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3001Teknikvägen 15, Otnäs