Tähtimöpuiston leikkipaikan sijainti merkitty sinisellä viivalla ilmakuvaan.

Lekplatsen i Natagräsparken

ParkerAlberga

Esbo stad inleder planeringen av rivningen av lekplatsen i Natagräsparken i Karabacka (Trastparksvägen 4 B, 02620 Esbo) och den fortsatta utvecklingen av området som ett grönområde. I rivningen ingår att avlägsna de gamla lekredskapen och att anpassa området till landskapet.

Rivningen görs i enlighet med Esbos program för lekplatser 2016–2026, och invånarna har informerats om projektet första gången i programmet som publicerades 2016.  Esbos program för lekplatser 2016–2026 (på finska)

Efter att lekplatsen i Natagräsparken har rivits kommer den närmaste lekplatsen att finnas i Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken på adressen Trastparksvägen 10, 02620 Esbo. Före rivningen av lekplatsen i Natagräsparken strävar man efter att iståndsätta eller förnya lekplatsfunktionerna i Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken.

Syftet med projekten är att koncentrera tjänsterna i området till Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken och samtidigt erbjuda invånarna också mångsidigare rekreationsmöjligheter.

 

Så här framskrider projektet

När planeringen av rivningen av lekplatsen i Natagräsparken inleddes ordnades en enkät genom vilken invånarna kunde framföra sina önskemål och åsikter om projektet och den fortsatta utvecklingen av parken. Dessutom kunde de kommentera utkastet till rivningsplanen. Avsikten var att utnyttja den respons som fåtts vid utarbetandet av den slutliga rivningsplanen. Enkäten kunde besvaras 9–29.8.2021.

En rapport om resultaten av invånarenkäten (på finska) finns nere på denna sida under ”Nedladdningsbara bilagor”.

Vi tackar alla för responsen som gav värdefull information för planeringen av projektet. Av responsen framgick att det med tanke på den fortsatta utvecklingen av Natagräsparken är nödvändigt att flytta fram planeringen i samband med koncept- och parkplaneringen av Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken. På detta sätt erbjuds invånarna möjlighet att samtidigt delta i utvecklingen av båda områdena. Den övriga responsen som fåtts i invånarenkäten kommer att beaktas i planeringen. 

Avsikten är att planen för Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken och planen för fortsatt utveckling av Natagräsparken ska utarbetas år 2022.

Målet är att lekplatsen i Natagräsparken rivs och byggs om först efter att lekplatsen i Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken har förnyats. De funktioner som ska placeras i Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken genomförs inom ramen för anslagen för investeringar till exempel stegvis, dock så att projektet inleds med att det byggs en lekplats för barn.

Fram till dess följer staden säkerhetssituationen på lekplatsen i Natagräsparken och redskap och andra konstruktioner som är i dåligt skick kommer att avlägsnas vid behov. Inga nya investeringar görs på lekplatsen innan den rivs och vidareutvecklas.

Mer information om ombyggandet av Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken

Planeringen omfattar hela parkområdet och målet är att erbjuda mångsidiga rekreationsmöjligheter för invånare i alla åldrar. Utöver iståndsättningen av lekplatsen planeras det i parken bland annat uteidrottsplatser och parkvägar för att trygga en god tillgänglighet. Dessa och andra planeringsfrågor kommer att preciseras senare när planeringen inleds.

För att kartlägga invånarnas och användarnas synpunkter och önskemål ordnas en separat enkät och i mån av möjlighet också ett invånarmöte under planeringens gång.

Vi ber dig ställa eventuella frågor och önskemål i anslutning till projekten först när projektet inleds och växelverkan kommer igång. Vi informerar om inledningen av planeringen av Ängsfågelsparken-Gräsmarksparken och om tidpunkten för invånarenkäten och ett eventuellt invånarmöte senare.

För rivningsplaneringen av lekplatsen i Natagräsparken ansvarar stadsteknikcentralen i Esbo, planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373.

Kontakt information

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs