Ändring av planbestämmelsen så att ett mer omfattande boende möjliggörs.
Ortofotografi av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Kvarter i Dalsvik

DetaljplaneringAlberga

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ur planbestämmelserna för de tre bostadskvarteren på Dalsviksvägen och Dalgångsvägen ta bort skyldigheten, enligt vilken en del av byggrätten måste reserveras för arbets- och kontorslokaler. Planen har vunnit laga kraft 16.3.2022.

Plannamn

Dalgångsvägen

Distrikt nummer

VK1002

Typ av markanvändningsplan

Etappvis detaljplaneändring

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör040 508 9198Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs