I områdets mellersta och södra delar ligger numera ett parkområde, gång- och cykelvägar, uppehållsbassänger för dagvatten samt metrons byggarbetsplatsområde.
Fotografi av områdets mellersta och södra delar.Bild: Esbo stad

Kongsbergsparken

DetaljplaneringEsboviken

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett daghem utmed goda trafikförbindelser i Esbovikens centrumområde. Med ändringen tryggas skyddet av flygekorrarna och hanteringen av dagvatten i området. Planen har vunnit laga kraft 24.5,2022.

Plannamn

Kongsbergsparken

Distrikt nummer

410706

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Lauri Kolttola

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken+358 40 6704920Teknikvägen 15, Otnäs