Det nya bostadsområdet söder om Kera bana.
Illustration.Bild: B & M Architects

Keras centrum

DetaljplaneringAlberga

Syftet med detaljplaneringen för Kera är att omvandla Kera till ett stadsmässigt nytt lokalcentrum, där flervåningshus och skolor hamnar på båda sidorna om Kera station. Fullmäktige har godkänt planen 13.9.2021.

Plannamn

Kera

Distrikt nummer

130140

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privat aktör

Bakgrundsuppgifter

Till Kera planeras ett tydligt och tätt centrum. Industri- och logistikfunktionerna håller på att flyttas bort från området. I framtiden har området en effektiv kollektivtrafik, rejält med arbetsplatser och boendemöjligheter i flervåningshus. Detaljplanen följer Keras generalplan och dispositionsplan som utarbetats för området. 

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Kati Kivelä

arkitekt, detaljplanering040 636 8433Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs