Flygfoto av planeringsområdet från 2021.

Juppers gator

DetaljplaneringAlberga

Målet med detaljplaneändringen är att göra detaljplanebeteckningar enhetligare. Därför slopas de separata beteckningarna för gång- ja cykeltrafik i detaljplanen. Gång- och cykelvägar planeras och byggs enligt mer detaljerade gatuplaner i samband med ombyggnad av gatorna. Detaljplaneändringen gäller gatuområden i Jupper på Ekändavägen, Vinkelvägen, Dikeshörnet, Strandvägen, Strandhörnet, Åkervägen och Juppervägen. Det handlar om gatuavsnitt, som har separata gatudelar för gång- och cykeltrafik i gällande detaljplanen. Stadsplaneringsnämnden har godkändt planen 18.1.2023.

Plannamn

Juppers gator

Distrikt nummer

141009

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör040 508 9198Teknikvägen 15, Otnäs