I förgrunden syns en transformatorstation och en värmepumpenhet. I bakgrunden syns de nya maskinsalsbyggnaderna.
Illustration av planeringsområdet sett österifrån.Bild: Ramboll

Datacenter i Hästkärrsberget

DetaljplaneringEsbo centrum

Fortum planerar en ny datacentral i området och spillvärmen från den kan utnyttjas i värmeproduktionen. Området är beläget mellan Hästkärr och Tollbackens bostadsområde, norr om Ring III.

Plannamn

Hästkärrsberget

Distrikt nummer

633300

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Godkännande

Sökande

Fortum Oyj