Byggandet av Renbackagränden, Stensvägen och Stenbranten

Gator och trafikAlberga

I entreprenaden byggs Renbackagränden och en del av Stensvägen och Stenbranten.

Projektbeskrivning

På Renbackagränden utbyts vattenledningen, spillvattenavloppet och dagvattenavloppet och en ny avloppspumpstation byggs. Vattenledningen, spillvattenavloppet och dagvattenavloppet som är i bruk nu avställs när de nya linjerna är färdiga. Tomternas vattenledning samt spillvatten- och dagvattenavlopp anslutas till de nya rören. I det skyddade grönområdet mellan Renbackagränden och Åboleden byggs en utloppsrutt för yt- och regnvatten, dels som ett öppet dike, dels i ett rör. Dessutom utbyts den nuvarande vattenledningen med diametern 400 mm vid korsningen av Renbackagränden och Renbackavägen på en cirka 11 meters sträcka. Byggandet av vattenledningar kräver förstärkning av markens bärförmåga genom stabilisering.  Även konstruktionslagren för gatan ombyggs.

Den befintliga avloppspumpstationen i ändan av Renbackagränden används tills den nya ersättande pumpstationen är färdigställd. En ny avloppspumpstation grundas på en pålplatta. När den nya pumpstationen är klar demonteras den befintliga pumpstationen. 

Stensvägen byggs på sträckan mellan Renbackavägen och Brandmansvägen. Gatan gör smalare och parkeringsplatser byggs längs gatan. Busshållplatserna förbättras och förhöjda skyddsvägar och fartgupp byggs. Gång- och cykelvägen söder om gatan höjs till samma nivå som gatan och gatudräneringen omarbetas. Fjärrvärmeledningen som skulle ligga för djupt på grund av förändringen i höjden på gång- och cykelvägen flyttas.  Stensvägens gatubelysning byts ut.

Stenbranten är ett cirka 285 meter långt gatuområde. Gatan Stenbranten byggs om mellan Tvillingsstensvägen och Slipstensgränden.  Konstruktionslagren för gatan ombyggs. Ett dagvattenavlopp för ren- och ytvatten med nödvändiga tomtanslutningar byggs på grund av gatudränering. Genomförandet av konstruktionen kräver brytning. Dessutom installeras skyddsrör för energi- och telekommunikationskablar och gatubelysningen byts ut. 

På Renbackagränden, Stensvägen och Stenbranten läggs kantstenar, gatorna asfalteras och några grönarbeten görs. Arbetena på Stenbranten färdigställs i sommar. Resten av projektet färdigställs i slutet av året.

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: januari 2022–november 2022

Huvudaktör: VM Suomalainen Oy

Representant för byggherren på staden: Markus Juusola