Byggandet av Lepsämänjokivägen

Gator och trafikKalajärvi

I entreprenaden förbättras Lepsämänjokivägen mellan anslutningen till Lahnusvägen och anslutningen till Pyykorpivägen. Längden på den vägsträcka som ska förbättras är 3 700 m.

Projektbeskrivning

Målet är att förbättra trafiksäkerheten och vägens bärförmåga. Vegetation som utgör ett hinder för synligheten avlägsnas. Berget bryts cirka 550 meter från korsningen av Lahnusvägen för att öka sikten. Vägens bärförmåga förbättras genom att ombygga vägens konstruktionslager. Regnvatten och ytvatten ledas till sidodiken som rensas. Om det inte finns ett sidodike, det ska byggas. I trånga vägrenar formas en fördjupning för att styra regnvattnet. Branta inner- och yttersläntar på vägen rätas ut om möjligt. 

Kantstolpar installeras på skarpa kurvor på vägen för att öka optisk styrning och därmed säkerheten. Reflektorer installeras på räckena i ytterkurvor. Slutligen asfalteras vägen och kantlinjer målas.

Byggandet medför trafikarrangemang.

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: hösten 2022–våren 2023

Huvudentreprenör: Esbo stad

Ansvarig mästare: Jyrki Lehtinen