Byggandet av Kalajärviallén

Gator och trafikKalajärvi

Byggprojektet omfattar byggandet av Kalajärviallén, byggandet av en fördröjningsbassäng för dagvatten och muddringen av ett dräneringsdike.

Projektbeskrivning

Den obebyggda delen av Kalajärviallén i västra änden av gatan färdigbyggs och den befintliga delen av gatan ombyggs enligt detaljplanen. Byggandet av den obebyggda gatusträckan kräver bland annat brytning och markförstärkning genom stabilisering, där kalk eller cementbaserat bindemedel tillsätts i jordmassan. Samtidigt byggs kommunalteknik som behövs i området, såsom en 275 meter lång vattenledning med diameter Ø 300 mm till norra kanten av gatan, ett spillvattenavlopp, ett dagvattenavlopp och skyddsrör för el-, tele- och dataöverföringskablar. Konstruktionslagren för den byggda gatusträckan ombyggs för att uppfylla nuvarande bestämmelser.

Den nuvarande gatubelysningen med dess pelare och underlag rivs och nya gatubelysningspelare med LED-lampor installeras. På södra sidan av gatan byggs en gång- och cykelväg och på norra sidan av skolan några parkeringsplatser. Gatan asfalteras och vägrenarna besås med gräs.

I rekreationsområdet söder om den västra änden av Kalajärviallén byggs en fördröjningsbassäng för regn- och ytvatten. En byggplatsväg byggs till fördröjningsbassängen och dräneringsdiket ur bassängen muddras. I fördröjningsbassängen avlägsnas sediment från vattnet. Dessutom jämnar bassängen ut avrinningsvattenflödet till Kalajärvi.

 

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: januari 2022–december 2023

Huvudaktör: Esbo stad

Ansvarig mästare: Tuomas Moilanen