Byggandet av gatorna Gräsaporten och Gräsaskuggan

Gator och trafikMattby

I entreprenaden ombyggs gatorna Gräsaporten och Gräsaskuggan samt gång- och cykelvägarna och vattenförsörjningen förnyas. Arbetsplatsen ligger i området som avgränsas av Kvisbackavägen, Gräsabrinken och Biskopshörnet. Gatorna färdigbyggs inte i det här skedet. Ytstrukturerna och slutarbetena tas hand om när husen är klara.

Beskrivning av projektet

I entreprenaden byggs Gräsaportens gatudel och gång- och cykelvägen i norra änden samt gång- och cykelvägen Gräsaskuggan där det tillåts körning till tomter.  Den tidigare byggda vattenledningen, spillvattenavloppet och regnvattenavloppen moderniseras delvis och nya strukturer byggs. Skyddsrör installeras för el-, tele- och dataöverföringskablar. Tillverkning av kabeldiken kräver brytning på platser. Konstruktionslagren för gatorna och gång- och cykelvägarna ombyggs för att uppfylla gällande krav. Arbetsområdet omfattar även arbeten på korsande och anslutande gator i den omfattning som krävs för anslutning av konstruktioner.

Den nuvarande gatubelysningen med dess pelare och underlag rivs och en ny installeras. Betongstenar och kantstenar för stenbelagda områden installeras inte. Dessutom utförs inte trädplantering och gräsplantering i detta första skede av byggandet.  Gatorna och gång- och cykelvägarna asfalteras. Entreprenadområdet färdigställs när husen är klara.

 

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod:

oktober 2022–december 2021

Huvudaktör:

Peab Asfalt Oy

Representant för byggherren på staden:

Markku Virtanen