Byggande av Karlfolksvägen och en vattenförsörjningslinje

Gator och trafikHagalund

Byggnadsprojektet omfattar byggandet av Karlfolksvägen i avsnittet mellan Teknikvägen och Stenkarlsvägen. I projektet ingår dessutom byggandet av vattenledningar och ett spillvattenavlopp på Teknikvägen och Karlfolksvägen. Objektet är beläget i stadsdelen Otnäs.

Fas

Byggande

Projektbeskrivning

I entreprenaden byggs Karlfolksvägen i avsnittet mellan Teknikvägen och Stenkarlsvägen. Det gäller en ombyggnad och utvidgning av en redan byggd och livligt trafikerad gata på södersidan på grund av behovet av utrymme för en vändningsplats för brandbilar. På tomten norr om Karlfolksvägen byggs en brandstation för vilken det byggs ingångar. Den kommande cykelbanan förutses vad gäller dimensioneringen av vägens konstruktioner. Den kombinerade gång- och cykelvägen längs norra kanten breddas till 3,5 meter. Du kan läsa om de kommande banorna och andra cykelrutter här. Till slut asfalteras vägytorna, betong- och kantstenar installeras och vägbankarna besås med gräs. Söder om Karlfolksvägen planteras några träd.

 

I projektet ingår byggandet av vattenledningar och spillvattenavlopp på Teknikvägen och Karlfolksvägen. Anslutningen till den nuvarande vattenledningen görs väster om anslutningen till Tapiolavägen och ledningen som går genom tomten rivs. De nuvarande dagvattenavloppen både på norra och södra kanten blir kvar. Fjärrvärme- och fjärrkylaledningarna som går mitt i gatan blir också kvar. Dräneringen av vägar förbättras genom byggandet av dagvattenavlopp för regn- och smältvatten som leder vatten till de nuvarande huvudavloppen. Oavbruten vattendistribution och avloppsnätens funktionalitet tryggs under hela arbetet.

Förnybara, fossilfria bränslen används i entreprenadens schaktmaskiner och dumprar.

 

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: september 2022 – maj 2023

Huvudaktör: GRK Infra Oyj

Representant för byggherren på staden: Jorma Kohonen