Övervakade och stödda träffar

Mötesplatsen i Esbo erbjuder professionell service som möjliggör övervakade och stödda träffar mellan ett barn som bor i Esbo och den förälder som inte bor med barnet. Övervakade byten kan också genomföras på mötesplatsen.

Målet med träffarna är att stödja förhållandet mellan barnet och umgängesföräldern i en trygg omgivning med hänsyn till barnets uppväxt och utveckling. Ett övervakat byte möjliggör en trygg överlämning av barnet från den ena föräldern till den andra. Ett övervakat byte genomförs när det till exempel finns besöksförbud eller konflikter mellan föräldrarna som hindrar en smidig och lugn växelverkan mellan dem.

Tjänsterna ordnas utifrån ett avtal fastställt av barnatillsyningsmannen eller ett domstolsbeslut och de är avgiftsfria för klienterna.

Barnet, familjen och samarbetsnätverket bestämmer tillsammans var och när träffarna ska ordnas, med särskild hänsyn till barnets behov.

Den första träffen föregås av en intervju med umgängesföräldern samt boendeföräldern och barnet på mötesplatsen. Intervjutiderna ska bokas minst en vecka före den första träffen. Under intervjun går parterna igenom praxis och regler, bekantar sig med mötesplatsen och kommer överens om tiden för de första träffarna eller bytena. Ett avtal eller beslut om umgänge eller byten ska lämnas in till den ansvariga handledaren senast i samband med intervjun.

Träffarna är intensiva och kräver resurser av både barnet och föräldern. Därför varar träffarna 1–3 timmar.

Tjänsterna kan vid behov genomföras utan att föräldrarna möter varandra. Under träffen kan man inte avlägsna sig från mötesplatsen.

Umgängesövervakaren är en vuxen som har ansvar för barnets bästa. Genom att medverka gör hen det möjligt att träffen kan genomföras och ser samtidigt till att man tar hänsyn till barnets bästa samt barnets behov och önskemål. Övervakaren har till uppgift att stödja föräldraskapet och förhållandet mellan barnet och föräldern.

Vid övervakade träffar ska övervakaren se och höra barnet och föräldern under hela träffen.

Vid stödda träffar är övervakaren tillgänglig för föräldern och barnet under träffen. Då är övervakaren inte nödvändigtvis i mötesrummet med föräldern och barnet inom hör- och synhåll, men hen följer hur träffen förlöper. Behovet av stöd varierar från fall till fall enligt den ansvariga handledarens/övervakarens bedömning.

Mötesplatsen har öppet:

Udda veckor: fredagar kl. 15–20, lördagar och söndagar kl. 10–18.

Jämna veckor: onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 15–20, lördagar kl. 10–18 och söndagar kl. 14–18.

Adress: Kamrersvägen 6, Esbo centrums familjecenter

Begäran om bokning av mötestider tfn 046 877 2393

Mer information:

ansvariga handledaren Johanna Laajakallio-Kahugu, tfn 040 636 9264