Esbo stad testar produkter och tjänster som främjar en grön övergång tillsammans med företag

17.11.2022 8.19
Demonstrationerna främjar produkter och tjänster som är utsläppsfria och sparar naturresurser eller främjar naturens mångfald.

Centret för hållbar utveckling i Esbo stad genomför sex olika demonstrationer för en Grön övergång tillsammans med företag. Demonstrationerna är test av produkter och tjänster som är utsläppsfria och sparar naturresurser eller främjar naturens mångfald. Valet gjordes med öppen upphandling och de valda testerna är av olika storlek och för olika målgrupper. De valda företagen är Helsieni Oy, Bloft Design Lab, Nordic Mobile Trust Oy, RD Physics Oy, Taival Advisory Oy och xD Visuals Oy.

Workshoppar och nya produkter för cirkulär ekonomi

I testet av RD Physics Oy ordnas högtalarworkshopar för konsumenter. I workshopparna får deltagarna bygga högtalare av komponenter från gamla högtalare. Högtalarnas skal tillverkas av återvunnen plast med 3D-printning. Målet är att öka återvinningen av stora magneter och sällsynta jordmetaller som finns i högtalarna. Återvinningsgraden är till och med 96 procent för materialet som högtalarna tillverkas av. I testet kartläggs dessutom invånarnas intresse för materialåtervinning. 

I demonstrationen av Helsieni Oy ordnas också workshopar för invånarna. I workshopparna som speciellt är för unga, bekantar man sig med konservering av svamp. Målet är att öka kunskapen om konserveringsmetoder och uppmuntra människor att plocka svamp, odla svamp och pröva nya svamprätter. Målet är samtidigt att även minska konsumtionen av energiintensiva födoämnen.

I testet av Bloft Design Lab är målet att öka återvinningen av hård plast med hjälp av 3D-printning. I testet används plast som man bränner i nuläget. Plasten fås av Återvinningscentralen, som det tillverkas lämpliga pellets av för 3D-printning. Bloft Design Lap planerar inredningsprodukter som tillverkas av plast tillsammans med studerande och printar dem. Produkterna läggs ut till försäljning i Återvinningscentralen. I testet skapas en återvinningsprocess av olika aktörer och kartläggs hur invånarna förhåller sig till 3D-printade produkter.

Digitala tjänster för invånarna och staden

I testet av Nordic Mobile Trust Oy testas en digital app för försäljning av begagnade mobiltelefoner från konsument till konsument. Appen erbjuder konsumenten en trygg försäljningskanal där en algoritm värderar priset på telefonen som ska säljas. Målet är att öka återanvändningen av telefoner och konsumenternas medvetenhet om avfallshierarkin. Avfallshierarkin instruerar först att återanvända en produkt och först därefter återvinna den som material.

I demonstrationen av Advisory Oy testas en digital app som främjar hållbart resande. Appen erbjuder konsumenten subventionerad anslutningsparkering i kombination med biljetten för kollektivtrafiken. Målet är att minska privatbilismen och koldioxidutsläppen i städernas centrum. Appen beräknar även värdet av koldioxidutsläpp som undviks med anslutningsparkering. Insamlade data är tillgängliga för användarna och staden.

I testet av XD Visual byggs en digital tvilling för kolneutralt stadsutvecklande. Modellen som utvecklas främjar en hållbarare planering av bostadsområden genom att förbättra hanteringen av utsläpps- och kostnadsuppgifter. Modellen kan till exempel användas för att främja valet av kolneutrala byggmaterial och kartläggning av naturobjekt. Samtidigt förbättras hanteringen av helheter som består av flera delprojekt och växelverkan mellan olika aktörer.

Alla demonstrationer av en Grön övergång genomförs i slutet av 2022 och under våren 2023. Man kan följa hur demonstrationen framskrider i Esbo stads kanaler. Mer information om RD Physics högtalarworkshop finns på webbplatsen Bygg en högtalare med återvunnet material

Demonstrationer om Grön övergång ingår i Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO-projektet). Projektet genomförs med hjälp av ERUF-tilläggsfinansiering inom Europeiska unionens REACT-EU-finansiering, som är en av de åtgärder som Europeiska unionen vidtagit till följd av covid-19-pandemin.

  • Hållbar utveckling
  • Företagande
  • Innovationsarbete