Bättre introduktion inom hemvården

15.3.2022 6.08Uppdaterad: 15.3.2022 7.43
Pussel, som innehåller huvudteman i hemvårdens introduktionsföreläsningar.
Alla nya arbetstagare inom hemvården i introduktionsföreläsningar under sina första arbetsveckor, där man tar upp bland annat hemvårdens uppgiftsfält, arbetssäkerhet och enhetliga klientjournaler.

Inom hemvården i Esbo har man arbetat för att stärka hemvårdspersonalens kompetens. Man har särskilt satsat på introduktionen av nya arbetstagare.

Arbetet inom hemvården är ansvarsfullt, utmanande och självständigt, eftersom arbetet utförs i klienternas hem.  Samtidigt ger arbetet vårdarna möjlighet att använda sin yrkeskunskap vid varje klientbesök.

Introduktionen säkerställer smidigt inledande av det nya arbetet

Väl planerad och genomförd introduktion säkerställer att man kan inleda arbetet på ett tryggt och smidigt sätt. Inom hemvården i Esbo arbetar ungefär 500 vårdproffs, och varje år börjar tiotals nya arbetstagare inom hemvården.  Inom hemvården arbetar man på sju olika enheter, och rutinerna för introduktion av nya arbetstagare har varierat mellan enheterna.  Man har arbetat för att förenhetliga dessa rutiner. 

Inom projektet för utveckling av kompetensen inom hemvården reflekterade man tillsammans med närvårdare och sjukskötare över vilket kunnande som behövs inom hemvården. ”Våra anställda lyfte fram introduktionen av nya arbetstagare, upprätthållandet av kompetensen och fortbildning som de viktigaste utvecklingsområdena när det gällde kompetensen inom hemvården”, berättar projektchefen Anna-Kaisa Nikkilä.

Från och med sommaren 2021 deltar alla nya arbetstagare inom hemvården i introduktionsföreläsningar under sina första arbetsveckor, där man tar upp bland annat hemvårdens uppgiftsfält, arbetssäkerhet och enhetliga klientjournaler. Introduktionsföreläsningarna har blivit väl mottagna. Flera som har arbetat inom hemvård i många år har exempelvis berättat att de inte fått liknande introduktion på sina tidigare arbetsplatser.

”Enhetliga introduktionsrutiner underlättar också chefernas arbete, så att de får mer arbetstid över för att möta arbetstagarna”, berättar hemvårdshandledarna Daniela Bäckström och Laura Kunttu.

Föreläsningarna är bara en del av introduktionen av nya arbetstagare. Nya anställda inom hemvården får en erfaren hemvårdsanställd som mentor. Under de två första arbetsveckorna sker klientbesöken tillsammans med kollegan.  Även vikarier och studerande som anställs över sommaren får samma introduktion inom hemvården.

Uppföljning av den egna kompetensen

I Esbo behöver vi kompetenta och engagerade arbetstagare, och samtidigt ansvarar varje arbetstagare för sitt eget kunnande och lärande.  Man behöver dock inte ensam bedöma sitt kunnande.

”Vi ger våra anställda redskap och kompetens för att bemöta klienterna. Tack vare den kunniga personalen blir också hemvårdsarbetet mer effektivt och klienterna får bättre service”, berättar hemvårdschefen Heli Naukkarinen.

Inom projektet för utveckling av kompetensen inom hemvården skapade man ett utbildningskort, där man har samlat de kompetensdelområden som behövs inom hemvården. Utbildningskortet omfattar sex delområden, som är: registrering av klientuppgifter och smidig användning av klientsystemen, läkemedelsbehandling, trygg hemvård, sjukskötares och närvårdares kliniska kompetens i vårdarbetet samt annan fördjupande kompetens och utbildning.

”Vi uppmuntrar våra anställda att reflektera över sin egen kompetens och fundera på vad de behöver mer kunskap om. Dokumentation av kompetensen gör det lättare att analysera sin egen kompetens, men också att följa dess utveckling”, beskriver projektchefen Anna-Kaisa Nikkilä.

Inom hemvården erbjuder vi äldre människor tjänster i deras hem, som ger möjlighet till ett tryggt liv i det egna hemmet trots försämrad funktionsförmåga. Hemvården erbjuder stöd i vardagen när den äldres egna eller närståendes resurser inte räcker till.   Inom hemvården arbetar ca 500 vårdproffs, och klienterna är ca 2 500.

  • Jobba för Esbo