Röstning i välfärdsområdesvalet vid boendeenheterna för dem som exponerats för eller insjuknat i corona

Publicerad: 13.1.2022 13.32Uppdaterad: 17.1.2022 5.59

Rösträtten är en grundläggande rättighet som också gäller dem som bor vid boendeenheterna inom social- och hälsovården. För de boende som insjuknat i coronavirussjukdomen och hålls isolerade och för de boende som exponerats för coronaviruset och satts i karantän ordnas möjlighet att rösta.

Personalen kan på begäran assistera den röstande i alla skeden av röstningen. De boende som inte har exponerats eller insjuknat och som är friska röstar som vanligt.

Valbestyrelsen har rätt att av hälsosäkerhetsskäl besluta att inte ordna röstning i en anstalt endast vid sådana nedstängningar som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kontakta Esbo stads valbyrå på adressen vaalit@espoo.fi för att ordna röstningen.

Övervakning av röstningen

Valbestyrelsen övervakar hela röstningen. Vårdpersonalen kan fungera som en röstandes biträde. Valbestyrelsen kan fylla i följebrevet utanför den boendes rum, men valbestyrelsens medlemmar ska kunna följa när den röstande undertecknar följebrevet.

Röstningen kan genomföras till exempel med hjälp av videoförbindelse eller så kan valbestyrelsen också följa röstningen från en plats utanför rummet, så länge röstningen sker inom synhåll för dem. Vid behov kan valbestyrelsens medlemmar gå in i isolerings- eller karantänsrummet med hjälp av lämplig skyddsutrustning.

Videoförbindelse kan ordnas till exempel med hjälp av en mobiltelefon eller en bärbar dator. Apparaten ska torkas av efter användning.

Att skydda sig

Medlemmarna i valbestyrelsen ska vid isolering av en insjuknad boende använda andningsskydd (minst FFP2), ansiktsvisir eller skyddsglasögon, skyddsdräkter, skyddshandskar och handsprit. Valbestyrelsens medlemmar får behövlig utrustning från valbyrån. När det gäller en frisk boende i karantän räcker det med att ha FFP2-andningsskydd, skydda ögonen med visir eller skyddsglasögon och sörja för god handhygien.

Säkerhetsavstånden ska iakttas, det vill säga valbestyrelsens medlemmar får inte komma närmare än två meter från den röstande.

#Välfärdsområdesvalet

  • Välfärdsområde