Anvisning om välfärdsområdesvalets valreklam i Esbo

Publicerad: 10.1.2022 8.19

Denna anvisning gäller affischering i anslutning till välfärdsområdesvalet 2022 i ställningar som staden ordnat samt reklam som partier och kandidater sätter upp på egen hand i områden som förvaltas av Esbo stad.

När affischplatserna utomhus väljs måste man beakta vallagens bestämmelser om att valaffischer inte får sättas upp på förhandsröstningsställen, röstningsställen eller i deras närhet så att affischerna kan anses inverka på väljarnas valfrihet. En utgångspunkt kan anses vara att valaffischerna inte får synas från röstningsstället eller vid ingången till det.

Tidsbegränsning för valaffischering

Valaffischeringen utomhus för välfärdsområdesvalet kan inledas 23.12.2021. Affischerna ska avlägsnas omedelbart efter valet, dock senast inom en vecka efter att valet avslutats.

Valaffischering i allmänna områden som förvaltas av Esbo stad

Valaffischering på ställningar som ordnas av staden

I enlighet med antalet grupper som ställer upp i valet placerar staden ställningar på särskilt definierade platser runt om i staden.

Användarna av affischplatserna kan lämna affischerna som fästs på ställningarna (100 st. eller 50 + 50 st. om man vill ha olika affischer på båda sidorna av skivan) till depån i Mickels från 15.12.2021: Teirkanten 4, 02070 Esbo. Kontakta först: Timo Joensuu, tfn 050 500 2091 eller Ville Myller, tfn 040 636 8930. Sista inlämningsdagen för affischerna är 29.12.2021. Då garanterar vi att affischerna klistras fast och sätts upp på ställningarna till 7.1.2022.

Det lönar sig att genast 15.12.2021 skicka reklamaffischer som saknar kandidatnummer till depån i Mickels för att den utlovade tidtabellen säkert ska hålla. Om du levererar färre affischer än det totala antalet reklamplatser, kan vi inte lova vissa platser för affischerna. Alternativet är att du själv klistrar affischerna på tomma fanerskivor.

Stadsteknikcentralens infrastrukturtjänster fäster affischerna på skivor och sätter upp affischerna på ställningarna.

Affischerna ska vara 800 mm x 1200 mm och de ska vara tryckta på högklassigt, våtstarkt affischpapper. Papprets tjocklek ska vara 150–170 g/m².

Staden klistrar fast affischerna på skivor som fästs på ställningar och installerar dem på plats. Om en affisch, till exempel på grund av vandalism, måste bytas ut, erbjuder staden utrymme och redskap för att klistra den nya affischen på fanerskivan. Staden övervakar eller reparerar inte separat enskilda affischer. Staden underhåller ställningarna under valet och avlägsnar affischerna efter valet.

Den som vill ha tillbaka sina reklamaffischer efter valet, ska särskilt avtala om detta i samband med leveransen av reklamaffischerna.

Valreklam i andra områden som förvaltas av Esbo stad

Den som vill sätta upp valreklam någon annanstans än på de ställningar som staden ordnat ska själv ansvara för och ordna detta. Den som sätter upp reklam ansvarar för att reklamen och placeringen stämmer överens med anvisningarna. Det är ytterst viktigt att följa anvisningarna om trafiksäkerhet.

Reklam som strider mot anvisningarna, god smak eller stadsbilden eller äventyrar trafiksäkerheten avlägsnas.

Staden ansvarar inte för skada, flyttning eller nedsmutsning av reklam till exempel på grund av trafik, underhåll eller andra verksamheter eller för olägenheter som dessa orsakar.

På allmänna områden som förvaltas av staden iakttas Trafikledsverkets anvisning från 2021 med stadens preciseringar. Nedan presenteras anvisningen i huvuddrag:

 • Valreklam får inte placeras invid motorvägar och motortrafikleder eller på järnvägsområden. Valreklam får inte heller placeras invid Esbos ringvägar (Ring I, Ring II och Ring III).
 • Valreklam får inte placeras på trafikplatser, såsom
  • planskilda anslutningars ramper och områden innanför ramperna
  • rondeller eller närmare än 100 meter från en annan gatas eller vägs anslutning.
 • Valreklam får inte placeras närmare än 30 meter före ett vägmärke.
 • Reklam får inte placeras på skiljeremsorna mellan körbanor eller på refuger.
 • Reklam får inte placeras på hållplatsers regnskydd eller på räcken eller broar. Reklam får placeras på lyktstolpar så att lyktstolpen inte skadas.
 • I valreklam får det inte användas ljus, reflekterande material eller lysfärger.
 • Valreklam får inte till form, färg eller i övrigt vara sådan, att den kan förväxlas med vägmärken.
 • Reklamen ska passa in i omgivningen så bra som möjligt. Reklamens storlek får vara högst 800 mm x 1 200 mmm.
 • Valreklam får placeras invid landsvägar och gator så att den inte medför olägenhet för annan verksamhet eller trafiksäkerheten.
 • Reklamens ytterkant ska ligga minst 1,0 meter från ledernas kant.
 • Det krävs inga tillstånd av staden för placering av valreklam enligt anvisningarna i allmänna områden som förvaltas av staden.
 • I fråga om reklam vid gång- och cykelleder eller på torgområden behöver avstånden enligt Trafikledsverkets regler inte iakttas, men reklamen får inte medföra hinder för sikten eller någon annan fara för dem som använder leden. Reklamens storlek ska också i dessa områden vara högst 800 mm x 1200 mm.
 • För att säkerställa trafiksäkerheten ska tillfällig valreklam alltid placeras så att trafiken störs så lite som möjligt.
 • Den som placerar ut reklamen ska gärna ha en reflekterande väst eller annan synlig klädsel när hen rör sig på trafikområdet. Placering eller underhåll av reklam ger inte rätt att köra, stanna eller parkera fordonet som används i arbetet i strid med bestämmelserna.
 • Den som satt upp reklam är skyldig att se till att reklamen avlägsnas omedelbart efter att valet avslutats.

Kommersiella reklamplatser utomhus

I områden som Esbo stad förvaltar verkar flera kommersiella aktörer som hyr ut reklamplatser. De viktigaste aktörerna är

Om användning av dessa reklamplatser ska den som vill placera ut reklam självständigt avtala med aktörerna.

Avståndet mellan valreklam som du ordnar och installerar själv och kommersiell valreklam ska vara minst 20 meter.

Köpcentren förvaltar sina egna områden, och till exempel i Iso Omenas och Sellos lokaler är det möjligt att hyra reklamutrymme genom att komma överens om saken med köpcentret. I områden som förvaltas av köpcentren är det förbjudet att göra reklam utan tillstånd av köpcentret, och om reklam placeras närmare än 30 meter från ingångarna till köpcentren kan köpcentrens ordningsvakter ingripa i reklamen. På andra platser i allmänna områden runt köpcentren är valreklam tillåten enligt de principer som nämns i denna anvisning.

Reservering av reklamplatser i köpcentret Sello: Promootiotilavaraukset, Clear Channel, tfn 020 731 2058, kampanjasuunnittelu@clearchannel.fi

Reservering av reklamplatser i köpcentret Iso Omena: www.cityconmedia.com

Reklam på broars konstruktioner

Valreklam är förbjuden på broars konstruktioner. Staden erbjuder inte heller dessa platser för valreklam.

Hänvisningar och anvisningar

Justitieministeriets webbplats: Välfärdsområdesval

Esbo stads webbplats: Välfärdsområdesvalet

Esbo stads tekniska nämnds beslut 2379/2018 23.1.2019 (på finska).

Nationella anvisningar om valreklam (innehåller länkar till Kommunförbundets och Farledsverkets anvisningar):

Justitieministeriet: Valreklam

Etiska riktlinjer för reklam, handelskammaren (på finska): Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt

Förhandsröstningsställen i Esbo

Röstningsställena på valdagen i Esbo.

 • Välfärdsområde