Fakturering av den årliga grundavgift för livsmedelstillsyn påbörjas i juni 2022

20.12.2021 14.50Uppdaterad: 28.6.2022 13.19

Den nya grundavgiften för tillsyn som trädde i kraft 2022 gäller alla objekt för livsmedelstillsyn, som var i datasystemet för tillsynsobjekt inom Esboregionens miljö- och hälsoskydd den 1 januari 2022 och som omfattas av avgiften enligt lagstiftningen. Grundavgiften är 150 €. Avgiften kommer att faktureras från tillsynsobjekten från juni 2022. Utöver grundavgiften faktureras avgifter för tillsynsåtgärder enligt avgiftstaxan för miljö- och hälsoskyddet.

Fakturering av grundavgiften för livsmedelstillsyn påbörjas i juni. Grundavgiften är en ny avgift av skattenatur som träde i kraft 2022 och som tas ut årligen av verksamhetsutövare inom livsmedelssektorn som bedrivs under kommunens tillsyn. Grundavgiften för tillsynen föreskrivs i livsmedelslagen som trädde i kraft den 21 april 2021.  Grundavgiften kommer att täcka sådana uppgifter inom livsmedelstillsyn som inte är avgiftsbelagda per uppgift. Sådana uppgifter inkluderar bland annat vägledning och rådgivning.

Grundavgiften för livsmedelstillsyn är 150 euro. Avgiften tas ut om livsmedelsverksamheten är i tillsynens objektsregister den 1 januari faktureringsåret och täcks av avgiften. Utöver grundavgiften tas ut avgifter för uppgifter inom livsmedelstillsyn enligt kommunens avgiftstaxa.

Grundavgiften gäller alla godkända livsmedelslokaler samt godkända primärproduktionsställen för groddar. Dessutom gäller avgiften nästan all livsmedels- och kontaktmaterialverksamhet, för vilken en anmälan ska inlämnas för registrering av verksamheten.

Grundavgiften för tillsynen gäller inte primärproduktion som ska registreras och livsmedelsverksamhet som bedrivs i samband med primärproduktionen. Dessutom är följande verksamheter befriade från grundavgiften för tillsynen:

  • allmännyttig verksamhet
  • bybutiker
  • försäljning av renkött, torrkött och viltkött från deklarerade platser för slakt av frilevande vilt.

Även om livsmedelsverksamheten skulle vara befriad från grundavgiften för tillsynen, kan verksamheten dock omfattas av livsmedelstillsynen. I så fall tas avgifterna ut för tillsynsuppgifterna som riktar till verksamheten enligt avgiftstaxan.

I och med grundavgiften för tillsynen är det viktigt för verksamhetsutövarna att inlämna anmälningarna om påbörjandet, förändringet, avbrytandet eller nedläggningen av verksamheten i tid.

En verksamhetsutövare kan begära jämkning av grundavgiften om avgiften har tagits ut på ett felaktigt sätt eller om grundavgiften inte har påförts av gäldenären.

Livsmedelslagen:
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210297#Pidm45237815824592(extern länk)

Mer information om grundavgiften för livsmedelstillsynen finns på Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/tillsyn/grundavgift-for-tillsyn/(extern länk)

Avgiftstaxan för Esboregionens miljö- och hälsoskydd finns här:
https://www.espoo.fi/fi/espoon-seudun-ymparistoterveyden-maksutaksa-ja-valvontasuunnitelma(extern länk)(på finska)

Anmälan till Esboregionens miljö- och hälsoskydd om nedläggande eller avbrytande av livsmedelsverksamhet kan göras genom en anmälan om livsmedelslokaler, som finns här: https://www.espoo.fi/fi/palvelut/elintarvikevalvonta(extern länk)

Perusmaksun oikaisuvaatimusohje(extern länk)

 

Hela Esbo