Coronavirusfall har konstaterats på två vårdhem för äldre i Esbo

Publicerad: 12.10.2021 9.57

I servicehemmet Koivu ja Tähti i Esbo har det konstaterats coronavirusmitta hos två anställda och sex boende. Också vid Gröndals minnescentral har klienter som bor i kortvarigt serviceboende exponerats för coronaviruset.

I servicehemmet Koivu ja Tähti har det konstaterats coronavirusmitta hos två anställda och sex boende i enheten Tähti. Inga smittfall har konstaterats i enheten Koivu. I servicehuset Kotikoivu, som fungerar i servicehemmets fastighet, har det inte heller konstaterats coronavirusmittor.

De första smittfallen upptäcktes på lördag. Alla boende och anställda på grupphemmet testas för coronaviruset. Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar har satt de exponerade i vårdhemmet i karantän. De smittade boende och anställda har förordnats i isolering.

Servicehemmet har redan under veckoslutet varit i kontakt med de boendes närstående om exponering och testning.

Exponering för coronaviruset i Gröndals minnescentral

Klienter som bor i kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg har exponerats för coronaviruset i Gröndals minnescentral. Klienterna inom kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg bor inte permanent på vårdhemmet, utan endast under en kort vårdperiod. Vi har varit i kontakt med klienterna som exponerats under vårdperioden.

Var särskilt försiktig när du besöker vårdhem

De boende på vårdhem är sköra, äldre personer, för vilka coronavirussmitta kan vara farlig. Vi påminner om att det därför fortfarande är viktigt att vara särskilt försiktig när man besöker vårdhem eller vistas i närheten av äldre personer.