Coronapandemins verkningar på vuxensocialarbetet i de sex största städerna år 2020

Publicerad: 10.9.2021 5.17Uppdaterad: 3.12.2021 10.16

Under coronapandemin har vuxensocialtjänsterna hållit öppet i de sex största städerna. Tjänsterna har erbjudits i form av närmottagning, distanstjänst och digitalt. Det digitala språnget och ny praxis har utökat arbetets möjligheter. De digitala tjänsterna är dock inte tillgängliga för alla. Behovet av socialrådgivning och handledning har ökat märkbart sedan våren 2020.

Vuxensocialarbetets tjänster har hållit öppet i de sex största städerna (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg) trots undantagssituationen. En anmärkningsvärd andel av klienterna har erbjudits närmottagning med tillräckliga säkerhetsåtgärder. Det dialogiska klientarbetet har också utvecklats, klienter har träffats bland annat utomhus i form av gemensamma promenader. Man har också träffat klienter på distans enligt möjligheterna, det vill säga per telefon eller på videomottagningar.

Pandemitiden har inneburit förändringar i en del av vuxensocialarbetets tjänster och verksamhet, eventuellt permanent. Det digitala språnget och ny praxis har utökat arbetets möjligheter. Vuxensocialarbetet nådde med sina digitala verktyg en anmärkningsvärd andel också av sådana klienter som tidigare var svåra att få till kontoret för ett möte. Klienterna gav positiva kommentarer om den nya tjänstetypen och om att man aktivt hade kontakt med dem per telefon. De här klienterna upplevde att socialarbetet hade till och med mer intresse för deras välbefinnande än före pandemin.

Möjlighet att sköta ärenden via många kanaler 

Under undantagsförhållandena våren 2020 ville många klienter själva avboka mottagningstider eller sköta ärenden på distans. Den stora övergången till distansmottagningar föddes alltså delvis som en följd av klienternas önskemål, trots att det i flera situationer enligt den professionella partens åsikt hade funnits orsak att träffas fysiskt och inte på distans trots undantagsförhållandena.

När biblioteken och de andra offentliga lokalerna stängde eller öppettiderna begränsades kom det fram hur mycket klienterna behöver de apparater som finns i lokalerna och hjälp med att använda dem. Trots att vuxensocialarbetet också fått positiva erfarenheter av klienternas digitala kompetens finns det bland klienterna också personer som saknar denna kompetens eller som inte har råd att skaffa apparater. De här klienterna nås inte av digitala tjänster. Därför är det viktigt att säkerställa att klienterna kan sköta ärenden via många kanaler.

Behovet av rådgivning betonades

Vuxensocialarbetet har deltagit i att ordna olika slags stödtjänster, såsom mathjälp: I Helsingfors finns en tjänst för färdiga butikskassar som bygger på matsvinn, i Esbo en karantänmattjänst och en telefontjänst för mathjälp, i Vanda en mathjälp för specialsituationer och i Uleåborg tjänsten Oulu-apu.

Behovet av socialrådgivning och handledning har ökat märkbart sedan våren 2020. Behovet av rådgivning betonades år 2020, då andra instanser (bland annat FPA och dagverksamheten inom missbruksvården och psykiatritjänsterna) stängde på grund av coronasituationen. De sex största städerna svarade på detta genom att utöka servicehänvisningen.

Antalet ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd ökade inte nämnvärt i kommunerna. FPA avstod tillfälligt från att sänka utkomststödets grunddel. Handläggningstiderna för utkomststödet hölls på en skälig nivå och till exempel kreditgivarna (bankerna) beviljade flex i betalningsplanerna.

Personalen i de sex största städerna har sedan mars 2020 arbetat på distans då det är möjligt och interna möten har ordnats på distans. Övergången till distansarbete gick bra i de sex största städerna och en del av praxisen kommer sannolikt att fortsätta också i framtiden.

Under coronapandemin har det skett en ökning av arbetslöshet, permitteringar, psykisk ohälsa och allt svårare ekonomiska problem vilka på lång sikt kommer att öka behovet av vuxensocialarbetets tjänster. Vuxensocialarbetet stöder en fungerande vardag och sörjer för människornas grundläggande behov, såsom funktionsförmåga, välbefinnande, rehabilitering, boende och utkomst. Efter att befolkningen blivit vaccinerad minskar efterfrågan på tjänster som beror coronaviruset, men behovet av socialrådgivning fortsätter.

Resultaten framgår av en publikation av arbetsgruppen Kuusikko, som beskriver vuxensocialarbetets klienter, klientprocess, personal och vuxensocialarbetets innehåll i de sex största städerna samt coronapandemins inverkan på vuxensocialarbetet år 2020.

Vuxensocialarbetets Kuusikko-enkät 

I de sex största städerna utfördes för första gången en gemensam enkät om vuxensocialarbetets klienter. Uppgifterna samlades in 11.1–12.2.2021. I svaren redogjordes det för de anställdas syn på klienternas situation och behov. Enkäten fylldes inte i tillsammans med klienterna. Målet med enkäten var att få en helhetsbild av klienterna inom vuxensocialarbetet i de olika städerna samt att på de sex största städernas nivå samla in information om klientrelationerna inom vuxensocialarbetet för användning på nationell nivå.

Sammanlagt inkom svar om 5 059 klienter (Helsingfors 874, Esbo 201, Vanda 964, Åbo 342, Tammerfors 1 743, Uleåborg 935).

Läs mera:

  • Vuxensocialarbete
  • Stöd i vardagen